زنگ انشاء

ساعت انشا

 

دستور کار.هنگام خواندن انشا از دانش آموزان
در خواست می شود که گوش فرا دهند .ونظرات خود رادر مورد انشای خوانده شده بیان
نمایند .
در پایان نکته ی مهمی که در آن وجود دارد .
یاداشت نمایند .بااین
کار چند هدف محقق می شود که به شرح زیر می باشد.
1- دانش آموزان به درس
انشاعلاقه مند می شود .
2- قدرت تفکر انها بیشتر می شود .
3- اعتماد به نفس
پیدا می کنند .
4-  قدرت بیان آنها زیاد می شود .
5-  در کلاس احساس مسولیت
می کنند .
6-  کم رویی به حداقل می رسد .
7- با طریقه سوال وجواب آشنا می
شوند .
8- دانش آموزی که در مقابل دوستان خود ایستاده است احساس مسولیت بیشتری
می کند وسعی می کند که انشای خود را منظم کند.باید جواب گوی دانش آموزان باشد
.
9- باپیشنهاد وانتقاد آشنا می شوند .
۱۰-اشتبا هات به حداقل می رسد
.
۱۱-بحث وگفتگو درکلاس جا باز می کند .
۱۲-دانش آموزان فعال مشخص می شوند
.
۱۳-خستگی در کلاس کاهش می یابد .
۱۴-دانش آموران انتقاد پذیر مشخص می
شوند.
۱۵-کلاس از حالت یکنواختی خارج می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید