33 بسته نمونه سوال از درس های ششم ابتدایی

 

 

نمونه سوال شماره ۱ علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۲علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۷علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۸ علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۹علوم
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۱۰علوم
ششم نوبت اول

 

 

 

نمونه سوال شماره ۱
فارسی ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۲فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

نمونه سوال شماره
۱اجتماعی ششم نوبت اول
 

 

 

نمونه سوال شماره
۲اجتماعی ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳ اجتماعی ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴
اجتماعی ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵
اجتماعی ششم نوبت اول
 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶
اجتماعی ششم نوبت اول 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۱ هدیه
های آسمانی

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۲ هدیه
های آسمانی

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید