نمونه سوال دینی سوم راهنمایی

-آیه شریفه«وَالکاظمینَ الغیظَ وَالعافینَ عَن النّاسِ وَاللهُ یُحِبُّ
المُحسنینَ»بیانگرچه مفهومی است

1)توحید       2)جهاد ودفاع               3) معاد                 4)فروخوردن خشم

12- ازمیان ائمه کدام امامان توانستند به حکومت جامعه ی اسلامی
برسند؟

1) امام باقر( ع ) وامام صادق ( ع ) 2)
امام علی ( ع ) وامام حسن ( ع )

  3)امام علی ( ع  ) وامام رضا ( ع )4)امام حسن ( ع )وامام
سجاد  ( ع )

13- کدام یک ازمنابع زیرسرچشمه معارف وفقه متین شیعه نیست؟

1)علم رجال 2)سنت پیامبر (ص)3)قرآن
کریم4)گنجینه ی سخنان اهل بیت

14- جنگ علی ( ع ) باخوارج نهروان چه نوع جهادی است؟

1)جهاد دفاعی   2) جهاد
ابتدایی            3) جهاد داخلی       4) قتال

15- برترین نعمت بهشتی کدام است؟

1)همنشینی بانیکان   2)خشنودی
ورضایت خداوند

3)قصرهای بزرگ 4 )رضایت پیامبران

16- کدام عمل حضرت علی ( ع ) نشانه ی گذشت وایثاراودرواقعه ی هجرت
بود؟

1)خوابیدن دربسترپیامبر(ص)2)مطلع ساختن پیامبرازاوضاع مکه                      3)بازگرداندن امانت هابه
صاحبانشان4)انتقال خانواده ی پیامبربه دهکده ی قبا

17- ایمان به پیامبران ویگانگی راه وهدف آنان راچه می نامند؟

1)توحید            2)معاد               3) عدل              4)نبوت

18- برهان علیت به کدام وﻳﮋگی اشاره دارد؟

1)نظم وهماهنگی                    
2)حساب وتقدیردراجزای جهان

3)به ذات وهستی پدیده هانظردارد4)استواری جهان برپایه ارتباط کامل

19- درحدیث ثقلین چه چیزهایی به عنوان مرجع ومایه ی سعادت مردم معرفی شده
اند؟

1)کتاب خدا2)کتاب خداواهل بیت وعترت3)تقوا
4)اهل بیت وعترت

20- کدام یک ازمواردزیرازوﻳﮋگی  های پیامبران نیست؟

1)ارتباط باخداازطریق وحی  2)عصمت
ازگناه واشتباه

3)ازجنبه روح ونفس ماننددیگرمردم بودند4)ایمان به هدف وپایداری درراه
خدا

21- غارثوردرکجا واقع شده است؟                             

1)شمال مدینه 2) حبشه        3) دهکده قبا           4) جنوب مکه

22- نعمتهای ممتازبهشتی،نمود چیست؟

1)کوشش ورنج ها 2)اخلاق واعمال
خوب3)یادخدا  4)درک وفهم

23- این حدیث ازکیست؟«شدیدتر ین عذاب روزقیامت خشم خدااست »:

1)امام صادق (ع)2)پیامبر(ص)3)علی(ع)             4) عیسی(ع)

24- پیامبر(ص)باچندنفرازقبیله خزرج گفتگوکردودین اسلام رابه آنان معرفی
نمود؟

1)عده ای 2)70 نفر                     3)6نفر                4)2نفر

25- بهترین عامل برای دوری ازگناه وحفظ وگسترش ارزشهای الهی واخلاقی انسان
چیست؟

1)ایمان      2)نماز                3)تشکیل خانواده     4)اخلاق نیکو

26- کدامیک ازمواردزیربابرطرف شدن عین نجاست پاک می شود؟

1)بدن حیوان 2)درخت وگیاه     3)کف پا               
4)لباس

 

نمونه سوال دینی سوم راهنمایی فروردین ماه
   

1-آیه « یاایُّهاالَّذینَ امَنُواکُونُواقَوّامینَ بِالْقِسْطِ
شُهَداءَلِلهِ وَلَوْعَلی اَنْفُسِکُمْ اَوِالْوالِدَیْنِ وَ الْاَ قْرَبینَ.» را
ترجمه کنید.(1/5)

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

2- به چیزی که وجودش وابسته به علّتی باشد................. می
گوییم.(5/)

3- بین پدیده های جهان ارتباط مخصوصی بنام ............... بر قرار
است.(5/)

گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

4-دفاع از حقوق انسانهای محروم ودفاع ازشرافت وغزت انسانها ازاهداف کدام
جهاداست؟(5/)

الف: دفاعی(  )       ب: داخلی    ( 
)                             ج:
ابتدایی (  )

5- کدام یک ازمواردزیر رامیتوان باآفتاب تطهیرکرد؟(5/)

الف: فرش  ( 
)  ب: بدن حیوان (  )                      ج: درخت وگیاه (  )

6- سرانجام تصمیم مشرکین در جلسه سری دارالندوه درموردپیامبراسلام(ص) چه
بود؟(5/)

الف: تبعیدکردن(  ) ب: کشتن پیامبر(ص)(  )            
‍ج:زندانی کردن(  )

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.

7- پیامبر درباره فقیهان چه فرموده اند؟(5/)

11-حکم هریک ازمسائل زیررابا استفاده ازکلمات داده شده
بنویسید.(1)

صحیح – باطل – حرام – پاک – جایزنیست

الف: اگر لباسهای کوچک مثل جوراب کمربند نجس باشد نماز خواندن با آنها چه
حکمی دارد؟(.......)

ب:اگرلباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت باشد نماز خواندن با آن چه حکمی
دارد؟(................)

ج: اگر باران برعین نجس مثلاً خون ببارد واز آنجا به جای دیگر ترشح کند
چنانچه عین نجاست همراه ترشّح نباشد یابو،یارنگ یا مزه آن چیز نجس را نگرفته باشد
چه حکمی دارد؟(.................)

د:خورانیدن عین نجس به اطفال چه حکمی دارد؟(................. )

به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

9- هدایت عمومی یعنی چه؟(1)

10- منظور از دین خدا چیست؟(1)

11- آگاه شدن کفّاراز هجرت وپایداری واستقامت وایثارمسلمانان چه تأثیری
برآنان گذاشت؟(1)

12- قانون علیّت یک قانون کلّی وجهانشمول است یعنی چه؟( 1)

13- نتیجه دومین پیمان عقبه را بنویسید.(2مورد)(1)

14- برهان نظم درباره خداشناسی چگونه بیان می شود؟(توضیح
دهید)(1/5)

15- سخن پیامبر(ص) رادر مورد چهار چیز مهمی که در قیامت مورد سؤال وحساب
قرار می گیرد بنویسید.(2)

16- عوامل مؤثردر اسلام آوردن خزرجیانی که با پیامبر اسلام ملاقات کردند چه
بود؟(دومورد)(2)

17- جهاد ابتدایی یعنی چه؟(توضیح دهید)(2)

18- در تیمّم چند چیز واجب است؟(مراحل آن را به ترتیب
بنویسید)(2)

 

نمونه سوال دینی سوم راهنمایی 4درس
اول

 

صحیح یاغلط بودن عبارتهای زیر رامشخص کنید.

1-  
ارتباط بین علت ومعلول ،ارتباطی محدودمی باشد.  صحیح □ 
غلط □ (5/.)

2-  
رضایت وخشنودی خدا بالاترین نعمت بهشتی است. صحیح □ غلط □ (5/.)

گزینه مناسب راعلامت بزنید.

3-  
اولین چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرارمی گیرد چیست؟(5/.)

نماز□          عمل صالح □         تقوا □           اخلاق نیکو □

4-  
ارتباط مخصوص میان پدیده ها چه نامیده می شود؟(5/.)

معلول□          علیت□            برهان □               علت □

عبارتهای زیر را کامل کنید.

5-  
رحمت خدا به افراد .............. بسیار نزدیک است. (5/.)

6-  
نعمت های بهشتی از............. دنیایی ما ساخته می شود. (5/.)

7-  
روز........... روز جدایی نیکوکاران ازبدکاران نام دارد.(5/.)

به سوالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

8-  
به فرموده پیامبر(ص) چه چیزهایی در قیامت مورد سوال قرار می
گیرد؟(دومورد)(1)


9-  
حضرت محمد(ص) درباره حسابرسی ازاعمال خویش چه فرموده اند؟(1)

10-                     
قصاص را تعریف کنید؟(5/.)

به سوالهای زیر پاسخ کامل دهید.

11-                     
برهان علیت رادردوسطر توضیح دهید.(1/5)

12-                     
برهان نظم راتوضیح دهید.(1/5)

13-                     
به چه دلیل درمورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم؟(1)

 

نمونه
سوال بخش احکام دینی سوم راهنمایی    

                            صحیح
ویا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.

1- درتیمم بایدپیشانی وکف دست ها پاک باشد.                  صحیح ( 
) غلط (  )( 5/)

2- نماز خواندن مردباانگشتریاساعت طلا اشکالی ندارد           صحیح (  ) غلط ( 
)(5/)

3- نماز خواندن با جوراب نجس باطل است.                        صحیح(  ) غلط( 
)(5/)

4-استفاده از طلا درهمه حالت ها بر مرد حرام است.           صحیح (  )غلط

)(5/)

5- کسی که شک دارد وضو بگیردیاغسل کندوقت نماز برایش می ماند یانه باید
تیمم کند.

صحیح( ) غلط(
) (5/)

6-درخت وگیاه به واسطه تابش آفتاب پاک می شوند.               صحیح(  ) غلط( 
)(5/)

7-چیزهایی که غسل را باطل می کنند تیمم بدل از غسل را هم باطل می
کنند.

صحیح (  ) غلط( 
)(5/)

8-اگر خاک تیمم با چیزدیگری مخلوط باشد تیمم بر ان جایز است.صحیح (  )
غلط (  ) (5/)

                           به
سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید

9-آب چاهی که اززمین می جوشد حکم چه آبی را دارد؟(5/)

10- دومورد ازمطهرات را نام ببرید.(5/)

                           گزینه
صحیح را انتخاب کنید

11- حکم نجس کردن ورق وخط قرآن چیست؟(5/)

الف) مکروه است ب) حرام است            ج) جایز است        د) اشکال دارد

12-اگر موی حیوان حرام گوشت همراه نمازگزار باشد نمازش چه حکمی
دارد؟(5/)

الف) صحیح                ب)
باطل                  ج) مکروه            د) مباح

13-آب باران هنگام نزول باران چه حکمی دارد؟(5/)

الف)کر            ب) قلیل                        ج) جاری            د) مضاف

14- کدام یک ازموارد زیر با برطرف شدن عین نجاست پاک می
شود؟(5/)

الف) زمین          ب) بدن
حیوان                ج) درخت وگیاه    د) ته کفش

                                
به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

15-غسل ارتماسی را توضیح دهید.(1)

16- تیمم بر چه چیز هایی صحیح است ؟ (1)

17- شرایط تطهیر با زمین را بیان کنید.(1/5)

18- در غسل ترتیبی چهار عمل واجب است آنها را بنویسید.(2)

19-آفتاب با چه شرایطی می تواند پاک کننده باشد؟(4مورد)(2)

20- در جه مواردی لازم نیست بدن ولباس نماز گزار پاک باشد؟(3مورد)
(1/5)

21- در چه مواردی باید به جای وضو یاغسل تیمم کرد؟(4مورد) (2)

22- چهار شرط از شرایط لباس نماز گزار را بنویسید.(2)

 

نمونه سوالهای اسفندماه دینی سوم راهنمایی
   

1-آیه « إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَااللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا
خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون» را ترجمه کنید.(1/5)

گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

2-بنا بر سخن پیامبر(ص) اولین چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد
چیست؟(5/)

الف: اخلاق نیکو   (  )  ب:
نماز    (  )                          ج: تقوا (  )

3- در کدام یک از موارد زیر بین پیامبر وانسان معمولی شباهت
است؟(5/)

الف: روح ونفس  ( 
)  ب: جسم وتن (  )          
ج: درک حقایق دین (  )

4- مهمترین نقش را در هجرت پیامبر کدام شخصیت بر عهده داشت؟(5/)

الف: اسعدبن زراره(  ) ب:
مصعب   ( 
)        ‍ج:حضرت علی (ع)(  )

5- جنگ حضرت علی (ع) با خوارج نهروان از کدام نوع جهاد بود؟(5/)

الف: داخلی         (  )   
ب: ابتدایی   (  )       
‍ج:دفاعی             (  )

حکم هریک از مسائل زیر را با استفاده از کلمات داخل پرانتز
بنویسید.

( صحیح – باطل – حرام – پاک – جایز نیست )

6- اگر موی حیوان حرام گوشت همراه نماز گزار باشد نمازش چه حکمی
دارد؟(.............)(5/)

7- اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شده
باشد نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟(............)(5/)

8-خوردن وآشامیدن چیز نجس چه حکمی دارد؟(..............)(5/)

9- اگر نمازگزار نداند که بدن ولباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد که نجس
بوده نمازش چه حکمی دارد؟ ( ...............)(5/)

به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

10-پیامبر (ص) در باره فقیهان چه فرموده اند؟(5/)

11-دو برهان درباره خداشناسی نام ببرید.(5/)

به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

12-ازمشکلات هجرت مسلمانان صدر اسلام چهار مورد بنویسید.(1)

13-یکی از مهمترین واصلی ترین برنامه حکومت حضرت علی (ع) چه
بود؟(1)

14-هدایت عمومی یعنی چه؟(1)

15-شرایط تطهیر با آفتاب را
بنویسید.(4مورد)(1)

16- مرتبه ودرجه بهشتیان به چه عواملی بستگی دارد؟(1/5)

17- اصول مشترک تمام ادیان آسمانی چیست؟( توضیح دهید)(1/5)

18-جهاد دفاعی یعنی چه؟( توضیح دهید)(1/5)

19-پیامبر در مورد حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده اند؟(1/5)

20- دلایل پذیرش حکومت از سوی حضرت علی (ع) را
بنویسید.(3مورد)(1/5)

21- دو دلیل در مورد جهان شمولی قانون علیت بنویسید.(2)

نمونه سوالهای
آذر ماه دینی سوم راهنمایی

 

 

1-   
عظیم ترین حوادث در صدر اسلام که مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفت چه
بود؟(5/)
2-بالاترین جهادها کدام است؟ (5/)              

                                                                  
                                            
3-برترین وبالا ترین نعمت بهشتی همنشینی با ابرار است.ص (  )غ ( 
) (5/)

4-در بهشت فساد،زشتی وتباهی وجود ندارد.
ص(  )    غ ( 
) (5/)

5-رابطه بین علت ومعلول راعلیّت می نامند.ص (  )   
غ(  )  (5/)

6- زیباترین چیزی که انسان با خود به جهان آخرت می برد اخلاق نیکو
است.

ص(  )     غ( 
)  (5/)

7- همه انسانها برای خداشناسی به اقامه دلیل وبرهان نیازمندند.ص(  ) غ( 
) (5/)

8- معلول در واقع همان .......... است.(5/)

9-چرابهشتیان در یک درجه ومرتبه نیستند؟(1/5)

10- بهترین توشه روز قیامت چیست؟(5/)

11-چرابه قیامت یَومُ اَلْحِساب گفته می شود؟(1)

12- براساس برهان نظم ثابت کنید که جهان آفرینش خالقی
دارد؟(1/5)

13-در قرآن کریم غالباًازبهشت باچه لفظی یاد شده است؟(5/)

14-پیامبر اکرم(ص) درباره حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده
اند؟(1)

15-چرا در مورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم؟(1/5)

16- قانون علیت یک قانون کلی وجهان شمول است یعنی چه؟(1)

17- برهان علیت رابیان کنید.(2)

18-اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود چیست؟

زیباترین چیزی که انسان از این جهان با خود می برد چیست؟(2)

19- با توجه به آیات قرآنی که در درس بهشت وجهنم آمده بهشت را توصیف
کنید.(2)

20-سه اصل اساسی که پیامبران انسان ها را به ایمان آوردن به آنها فرا می
خوانند کدام هستند؟ توضیح دهید.(1/5)


 
نمونه
سوالهای آبان ماه دینی سوم راهنمایی
 

1-  
باتوجه به آیه«إِنَّ ا َلَّذینَ یَضِلّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ
شَدیدٌبِمانَسوایومَ اَلْحِساب»

الف: چه کسانی عذاب سختی خواهنددید؟(5/)

ب: علت عذاب آنهاچیست؟(5/)

«««« گزینه صحیح راباXمشخص کنید»»»»

2- 
ارتباط مخصوصی که میان علت ومعلول برقراراست چه نام دارد؟(5/)

الف:برهان علیت   (  ) ب: معلول  
(  )  ج: علت  
(  )       د: علیت   (  )

3-
روزی که نیکوکاران ازبدکاران جدامیشوندچه نام دارد؟(5/)

الف:قصاص (  ) ب: فصل     ( 
)      ج: میزان (  )         
د: حساب  (  )

4-
نماینده ویژه پیامبر(ص)جهت تبلیغ درمدینه که بود؟(5/)

الف: عبادةبن صامت (  )ب:
عمار    (  ) ج: اسعدبن زراره(  ) د: مصعب ( 
)

5-بهترین توشه روزقیامت چیست؟(5/)

الف: اخلاق نیکو (  ) ب: تقوا
(  )         ‍ج: عمل صالح   (  )
د: نماز     (  )

6-                       
پیامبرازچه جهت هماننددیگرانسانهامی باشد؟(5/)

الف: درک حقایق(  )ب: جسم
وتن(  )ج: روح ونفس  (  )
د: معارف دین(  )

7-دربرهان علیت به کدام ویژگی پدیده هانظرمی کنیم؟(5/)

الف:نظم وهماهنگی( )ب:حساب وتقدیر( )ج:ارتباط کامل( ) د:ذات وهستی(  )

8-
بنابه فرموده پیامبرزیباترین چیزیکه انسان باخودبه آخرت می برد چیست؟
(5/)

الف: روزه (  ) ب: اخلاق نیکو   ( 
)  ج: حج        ( 
) د: عمل صالح   (  )

«««« کدامیک ازعبارتهای زیرصحیح وکدام یک غلط است؟»»»»

9-  
پیامبران اولوالعزم دارای دین وشریعت مستقل بودند؟

(5/)             صحیح  ( 
)          غلط     ( 
)

10-آداب پذیرش دین اسلام این است که به یگانگی خداورسالت حضرت محمد(ص)
گواهی دهیم.   (5/)صحیح    ( 
)غلط    (  )

11- بهشت جایگاه افرادنیکوکارومنزلگه جاودان پیامبران وپیروان آنهاست.

(5/) صحیح(  ) غلط(  )

                       «««« به
سؤالهای زیرپاسخ کوتاه دهید.»»»»

12- دوموردازمشکلات هجرت مسلمانان صدراسلام رابنویسید. (5/)

 

13-پس رحمت خداچه می شود؟ابوذربه این پرسش چه پاسخی داد؟(5/)

14-تفاوت درجه ومرتبه بهشتیان به چه چیزی بستگی دارد؟2مورد(5/)

15- مسلمانان صدراسلام چگونه برمشکلات هجرت فائق آمدند؟(1)

16-تفاوت انسان باسایرموجودات درچیست؟(1)

                    «««« به
سؤالهای زیرپاسخ کامل دهید»»»»

17- دودلیل بیاوریدکه انسانهاباقانون علیت آشناهستندوآن راقبول
دارند؟(1/5)

18- سه اصل اساسی که ادیان آسمانی برآن استوارند رانامبرده وتوضیح دهید.
(1/5)

19- حال ماپیش خداچگونه است؟( پاسخ ابوذر)(1)

20- مفادنخستین پیمان درعقبه چه بود؟(3مورد)(1/5)

21-سخن پیامبردرباره اهمیت قصاص دردنیارابنویسید.(2)

بنابرفرموده پیامبر(ص)چهارچیزدرقیامت موردحساب وسؤال قرارمیگیرد؟کدامند؟
(3مورد)(1/5)

23- پیامبران دردریافت وابلاغوحیمعصومبودندیعنیچه؟(1/5)

 

                                                                                                                  

 

سوالهای
دینی سوم راهنمایی                         4درس اول    
                             

گروه
الف»»»

                           به سؤال زیر پاسخ
کوتاه دهید

ارتباط
مخصوصی که میان پدیده های جهان وجود دارد چه نام دارد؟(25/)

                                 به سؤالهای زیر
پاسخ کامل دهید.

برهان
چیست؟(1)

«حال ما پیش
خدا چگونه است؟» پاسخ ابوذر را بنویسید.(2)

پیامبرما
درباره حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده است؟(75/)

گروه    ب»»»                                                                                                      

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

قصاص، یعنی
تلافی ستم وتعدی گناهکاراست.

                             صحیح(  )   
غلط (  )(25/)

در برهان
نظم به ذات وهستی پدیده ها ونیازش به علت نظر می کنیم.

صحیح (  )   
غلط (  )(25/)

جمله زیر را کامل کنید.

اولین چیزی
که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد... است.(25/)

قانون علیت
یک قانون کلی وجهان شمول است یعنی چه؟(1/25)

بنا به
فرموده پیامبر چهار چیز مهمی که در قیامت مورد سؤال قرار می گیرند
کدامند(2)

/ 7 نظر / 46 بازدید
پایگاه اطلاع رسانی همسران جوان

پایگاه اطلاع رسانی همسران جوان آموزش مسائل جنسی و زناشویی به شیوه نوین سوالاتی دارید که از مطرح کردن حضوری آن نزد پزشک خجالت میکشید؟ آیا دررابطه زناشوئی با همسرتان دچارمشکل شده اید؟ شاید بدنبال بهترین روش های نزدیکی با همسرتان هستید؟ آیا از مقاربت خود لذت کافی را نمی برید؟ ازبارداری نگرانید و به دنبال راه های جلوگیری از حاملگی هستید؟ به دیرانزالی یا انزال زودرس دچارشده اید؟ به دنبال بزرگ کردن آل.ت تناسلی خود هستید؟ (مزایای عضویت در سایت ) استفاده از تمامی خدمات سایت بدون محدودیت مطالب آموزشی مصور به کلیه کاربران ویژه دریافت کلیه کتاب آموزش پایگاه استفاده از تمامی تاپیک های انجمن پایگاه امكان پرسش و پاسخ به سوالات جنسي و زناشوئی امکان راهنمایی در جهت رفع اختلالات جنسی اگر به فکر بهبود زندگی خصوصی تان هستید، تردید نکنید!! برای ورود به پایگاه ادرس زیر مراجعه کنید. http://hamsaran.tk

Arpine

با سلام خدمت شما دوست عزیز لطفا به سایت جامع همسر گزینی یاهو اسپاوز تشریف بیاورید عضویت کاملا رایگان میباشد پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی همسر گزینی یاهو اسپاوز مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری - ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور

وحیدی

تور7 روزه یونان، اقامت در هتل 5*،راهنمای فارسی زبان،گشت شهری،ترانسفر،بیمه،ویزا 890یورو+3.250.000 تومان صوناپرواز021-88431780-88430317

دختری از لوکس بلاگ

سلام عزیزم اگر مایلی با هم بلینکیم سری به سایت من بزن و ادرست را ثبت کن منتظر حضور شما هستم دختر لوکس بلاگی

تک دختر

سلام عزیز دلم بدو بیا: سایت تفریحی دختران "سایت تفریحی تک دختر" *آقا پسرا هم میتونن بیان ها* www.takdokhtar.ir همراه با انجمن تفریحی www.forum.takdokhtar.ir بدو بیا که پر از عشق و حاله راستی چند تا مدیر هم برای بخش های انجمن میخوایم، اگه دوست داشتی مدیر شی به admin پیام خصوصی بده تازه میتونی وبلاگت رو تو تک دختر ثبت کنی تا به دلیل الکسای بالای تک دختر رتبه وبلاگت تو الکسا افزایش پیدا کنه و بازدیدت زیاد بشه www.takdokhtar.ir/link یه سیستم جالب هم داریم به اسم لاوومتر که میتونی توش اسم خودت و عشقت رو وارد کنی و ببینی درصد عشقتون چقدره www.takdokhtar.ir/lovometr

پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم

سارا

سلام دوست خوبم وبلاگت خیلی باحاله مطالب بسیار جالبی داری ما هم یه سایت تو زمینه موسیقی و فیلم داریم اگر دوست داشتی یه سری هم به ما بزن موفق باشی . www.Melodyhaa.com