قواعد عربی اول دبیرستان ( درس هفتم )

قواعد درس اول
قواعد درس دوم و سوم
قواعد درس چهارم و پنجم
قواعد درس ششم 

قواعد درس هفتم :

 

در زبان عربی کلماتی وجود دارند که موجب ارتباط و اتصال میان اجزای جمله می شوند وجمله ای را به جمله ی دیگر ویا کلمه ای را به کلمه ی دیگر وصل می کنند.
مانند (الذی یجتهد فهو ینجُحُ) کسی که تلاش می کند موفق می شود به چنین کلماتی که از جنس اسم هم هستند موصول می گویند.
موصول دو نوع است: 
1. موصول خاص 
2. موصول مشترک(عام)
1 – موصول خاص موصولی است که برای مذکر و مؤنث همین طور برای مفرد و مثنی و جمع صیغه های خاص دارد.
مثلاً : برای مفرد مذکر (الذی) به معنی ( که ، کسی که ، چیزی که )
برای مفرد مؤنث (التی) به معنی (که ، کسی که ، چیزی که )
برای جمع مذکر ( الذی) به معنی ( که ، کسانی که )
برای جمع مؤنث ( اللاتی) به معنی (که ، کسانی که )
موصول در عربی بر حسب ما قبل خود تغییر می کند مانند :
الطّالبُ الذی یجتهد یَنْجَحُ 
الطالبةُ التّی تتْجهدُ تنْجَحُ
الطّلابُ الذین یجتهدون ینجحون 
الطالباتُ اللاتی یجْتهدون ینْجَحْنَ
2 – موصول مشترک (عام) : موصولی است که برای مذکر و مؤنث و برای مفرد و مثنی جمع یکسان بکار می رود.
مانند (مَنْ)به معنی (کسی که ، کسانی که ) و (ما) به معنی (چیزی که چیزهایی که ، آنچه)

از http://arabyc.mihanblog.com
/ 0 نظر / 41 بازدید