ضمیر

 

 

ضمیر :کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن
جلو گیری می کند.

ضمیر
شخصی
:جانشین اسم می شود وشش صیغه دارد .ضمیر های شخصی دو نوع هستند
.

ضمیر
جدا
:ضمیری است که به کلمه قبل از خود نمی چسبد.

مفرد جمع
اول
شخص ---- من اول شخص ---- ما
دوم شخص --- - تو دوم شخص --- شما
سوم شخص----
او سوم شخص ---آنها ، ایشان

مثال : او من را دیده .

ضمیر
متصل
: ضمیرهای شخصی متصل به ضمایری می گویند که به کلمه ی قبل خود می
چسبد این ضمیر ها عبارتند از:

مفرد جمع
اول شخص – م اول شخص –
مان
دوم شخص - ت دوم شخص - تان
سوم شخص - ش سوم شخص- شان

نکته:
اگر سه
ضمیر (م، ت،ش) به کلمه ای که آخر آن (ه) صدای (ا) می دهد. بچسبند میان آن ها و کلمه
یک (الف) اضافه می کنیم .

مثال : جامه + م--- جامه
ام

/ 1 نظر / 9 بازدید