نمونه سوال املا و انشا دوم و سوم راهنمایی

10.تصویر مقابل را با استفاده از تشبیه حداقل در 3
سطر توصیف کنید5/1

 

 

 تصویر : X

 

 

 

...............................................................................................................................................................................................................

.11.جمله ی ناتمام زیر را تا 3سطر ادامه دهید
5/1

کتاب ها مونس لحظات تنهایی.....

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................

موضوع انشاء 10نمره

از سه موضوع زیر دو موضوع را انتخاب کرده و برای هر
کدام حداقل 6 سطر بنویسید

الف :نقش ورزش در سلامتی جسم و
روح

ب:وظیفه ی ما نسبت به میهنمان چیست
؟

ج:به نظر من رمز موفقیّت در زندگی
..................................................................................................................................
 

انشاء ونگارش کلاس
سوّم

به نام خدا  
             

     انشا ونگارشی فارسی                 آزمون نوبت: اول

     نام ونام
خانوادگی
:              نام
کلاس
: سوم              تاریخ:  22 / 10 /9 8   
    مدت آزمون : 70 دقیقه

1-  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.( 1
)                                                        ص              
غ

  الف)پس از اصلاح متن انشا،مناسب است یک باردیگرآن را بازنویسی
کنیم.                   

ب)اغلب نیایش ها،مناجات ها ومرثیه ها دیالوگ
هستند.

 

2-  در جاهای خالی کلمات مناسبی بنویسید. (2 )

    الف)منابع مکتوب برای مطالعه وپژوهش منابع ..................و
منابع........................

    ب) کلیله و دمنه  وموش و گربه ازمشهورترین
...................ادبیات فارسی هستند..

3- یک مورد از کاربرد هریک از نشانه های نگارشی زیر را
بنویسید.(1)

  :  )

« » ) 

4-برای هریک از واژه های زیر ،شبکه ی معنایی(چند مراعات
نظیرمتفاوت)بسازید.(1)

ستاره:

قوس قزح:

 

 

5-از زبان بلبلی که برسرشاخسارباخدای خود راز و نیاز می کند،یک بند(سه
سطر)بنویسید .(2)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     
....................................................................................................................................................................................

 

 

6-  با واژگان زیر جمله موردنظررابنویسید.(1نمره)

   1) شرارت آمیز(جمله ی طنز):

 

  2)انحطاط(جمله ی پرسشی):

 

7با کلمه های«آب
حیات»،«پرواز»و«افتخارآمیز» یک بند(حداقل چهار جمله) بنویسید.
(2)

......................................................................................................................................................................................... 
  
.........................................................................................................................................................................................

 

8- یکی از موضوعات زیر را برای نوشتن انشا انتخاب
کنید.(10نمره)

    الف)داستانی خلق کنید که قهرمانان آن حیوانات
باشند.

    ب)همه کار ایام
درس است و پند           دریغا که شاگرد هشیار نیست

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
نموه املاء کلاس
سوّم1)متن املای تقریری: 20نمره
تقسیم بردو                

بدیهی.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

وقت آن است که باقی
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.

 

 

املای کتبی

2)  12کلمه ی غلط را در متن
زیر یافته و اصلاح کنید.«3 نمره»

ازهم نشینی با بدان پرهیزکن
که هم چون شمشیر برحنه ،ضاهرش زیبا واثرش زشت است.چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می
زنند اما درحقیقت گرگانی درجامعه ی میشان اند. حضرت علی (ع) می فرماید:« فرست ها
چون گزر ابرما می گذرند، آن ها را دریابید.» دریک متن می توان از گفت وگوی درونی
(مونولوک) و گفت وگوی با دیگری     ( دییالوگ ) بهره برد.

گهر بی هنر زارو خار است و
سست     به فرهنگ باشد روان تندرست  

یک روز ناگهان از آسمان آتش
بارید وحیاط مأمول شهرمتوقّف شد.کشتی ها به گل نشستند،اتوموبیل ها گریختند، رودخانه
ماند ونضاره کرد که چگونه حیات حقیقی مردان خدا،ققنوس وار از میان خاکستر نخل های
نیم سوخته،خانه های ویران، اتومبیل های آتش گرفته وکشتی های به گل نشسته
سربرآورد.

 

3)شکل درست املای واژه را
باتوجه به جمله برای جای خالی انتخاب کنید.«5/1 نمره» 

- طریق .......برنوشتند
و.......حق بگستردند. ( مبتلان
بساط) (مبطلان-
بساط)

- ....... دلنشین کلام
آن،.......ازجغرافیای بشری است.(طنین- فراتر)- (تنین- فراترین)

- المرء ُ علی دین خلیله و
............( غرینه
قرینه
)

4) کدام گزینه به معنی «مصر
» است؟ «5/نمره»

الف:
پافشاری                  ب: جراحت                  ج:اسرار                 
د:صحت

 

5)کدام یک ازکلمات زیر
ازنظراملایی صحیح است؟با (ص) مشخص کنید.(3نمره)

مراعات نضیر(  ) تأثیرگذار( 
) حقّه ی یاقوت انار(  )    سُخره (  )   تضاهربه خشونت(  ) زمخت(    ) توطئه (  
)  متأخّر (    ) موتعلّق (     )    متنفّر(   )  ضرافت (   )   ترغیب (  
)

 

6)املای کدام کلمه صحیح
نیست
؟با (غ) مشخص کنید.«2نمره دومورد25/»

تمسخر(    )    افرات (   
)   مرآه (    )     مراغب (    )   عیسای مسیح (    ) هیاهو (    ) تهسین (    
)کاهل وار(    )    بارانکی خورد خورد(     )  برگزرسیل (    )گیوه ها (     ) 
گذارشی تازه (     ) محاسبه  (     )  نضیر (    )    اصلاح (    )        صریرملک
وی
(   )

           گل رویتان
شکوفا

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

آزمون فارسی دوّم راهنمایی

۱-  در کدام عبارت « را » نشانه ی مفعول است
؟
5/0

              1- پس مریدان شیخ را
گفتند                                  2- گفت : مرا این بس باشد

             3- آن شخص را دیدم عاشق آسا در
طواف                4 - اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تو را
بیاموزم

2-  کدام مصراع مفهوم آیه ی
« الله الصّمد » را در خود دارد ؟ 5/0

            1- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه
همتا                   2- هم کار گهی هم چو زمین ساخته معمور

          3- بر صفحه هستی ز خداوند
تعالی                         4 - صانع و پروردگار حیّ توانا

3- به کلمه هایی مانند « آتشین ، بهاره و
طلایی » ........................... می گویند ؟5/0

4- از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی ایران
را نام ببرید؟4مورد1

5-جمع مکسّر و مفرد واژ های
زیر را بنویسید؟ 1
         الف) رای   (    
               )      ب) اغرا ض (                     )       ج)  ِسر   (    
                    )          د) نواقص (                  )

6- در ا بیا ت زیر قا فیه و ردیف را معلو م
کنید.1
       « دیده ای نیست نبیند که رخ زیبای تو
را                                 نیست گوشی که نشنود آوای تو را »      

  7- ترکیب  های زیر را مشخص
کنید.1
        گلاب :                        سیا ه پوست :     
        غم دل:                   شب تار یک :           

  8- زمان فعل های زیر را مشخص
کنید1
       رسید (                        )    می رفت   
(                       )     می لغزید (                       )    بنویس
(              )   

  9-  نقش واژه های زیر در جمله  را مشخص
کنید؟1
          (زمستان ، کوله بارش را بر زمین می
گذارد.)

  10-  زیبایی های ادبی را در  ا بیات زیر
مشخص کنید.(گزینه ی مناسب را انتخاب کنید)5/1

  الف ) کاج و سرو در سرمای
زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

            1 ) تشبیه         2 ) تشخیص          3 )
تضمین         4 ) تضاد

  ب) ای مِهر تو در دل ها وی
مُهر تو بر لب ها

             1 ) سجع  و مسجع           2) تضمین         3)
جنا س         4) تلمیح

  ج)چه خوش گفت فردوسی پاکزاد            که
رحمت بر آن تربت پاک باد 

  میازار موری که دانه کش است             که جا ن دارد و جا ن
شیرین خو ش ا ست

            1 ) تشبیه         2 ) تلمیح         3 )  مراعا ت
نظیر       4 ) تضمین

11- معادل فارسی واژه هی زیر را بنویسید ؟ 5/
1
      1-  سایت :                   2- کوپن :                  
3- مانیتور :                  4- کامپیوتر :                5-  پرینتر
:

12-برای هر یک از نویسندگان و شاعرا ن زیر یک ا ثر
بنویسید.
2    سعدی :                 قا ئم مقام فراهانی
:                  خواجه رشید الدین فضل الله :                 جامی :   

13- معنی کلمات زیر را بنویسید.
2
                      حلاو ت (                      )    رٌجحا
ن (                        )  دلق (                        )   نژند (           
                )

            
                                                                    معدوم
(                      )    انباز (                             )   معمور
(                        ) مٌستعما ن(                          )          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

آزمون فارسی سوّم
راهنمایی

الف): آرایی ادبی و مفهوم نظم ونثر را دربیت هاونثرهای زیر پیدا
کنید.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

الهی! آفریدی رایگان و روزی دادی رایگان ،بیامرز رایگان که تو خدایی نه
بازرگان.

بحر آفرید و بّر ودرختان و آدمی                     خورشید وماه وانجم
ولیل ونهار کرد

    کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند                      نه همه
مستمعی فهم کند این اسرار

مثل مؤمنان،جمله ،چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد ،همه ی اندام
ها آگاهی یابند و رنجور شوند.

از هر چه بوی عشق ،تهی بود خانه ام                           اینک صفای
لاله و ریحان گرفته است

ب): در متن زیر، فعل های قابل حذف  را مشخص کنیدو متن را بازنویسی
کنید.3

جبهه ها سرشار از ایمان بود و عشق بود.رزمندگان نماز می خواندندو قرآن 
می خواند ند. شب های جبهه بر گونه ها اشک می نشست و بر لب ها دعا می نشست.

ج): برای آرایی ادبی (تشبیه، تشخیص، تلمیح، مراعات نظیر،تضاد،تضمین)برای
هر یک مثالی بزنید.6

تشبیه:                                                                 &nb

/ 1 نظر / 170 بازدید
شبی

ممنونم از کمک شما...[تایید]