برنامه هفتگی کد 2

ساعت شروع مراسم آغازین مدرسه راس ساعت 7:30 صبح می باشد و حضور تمامی دانش آموزان الزامی است.

 

ساعت    اول

ساعت   دوم

ساعت  سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

ساعت هفتم

ساعت هشتم

لبخند

شنبه

علوم تجربی

علوم تجربی

ادبیات ادبیات

تعلیمات اجتماعی

جغرافیا

قرآن

 قرآن

لبخند

یک شنبه

علوم تجربی

علوم تجربی انگلیسی انگلیسی هنر انشاء ریاضی ریاضی  لبخند

دوشنبه

انگلیسی انگلیسی

عربی

عربی حرفه و فن حرفه و فن هندسه

 هندسه

 لبخند

سه شنبه

پرورشی انگلیسی ورزش ورزش

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

 ریاضی

ریاضی

 لبخند

چهارشنبه

علوم تجربی

علوم تجربی

ادبیات

املاء

عربی حرفه و فن تاریخ تاریخ لبخند

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
nnnn

[ناراحت] دوم راهنمایی که دیگه نداریم .سوم راهنمایی میزاشتی .