نمونه سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

سوالات امتحانی درس پنجم

1- گزینه صحیح را انتخاب کنید، عضویت در گروه برای فرد ............... خاصی را به دنبال دارد.

الف) خودآگاهی     ب) هماهنگی        ج) تضاد و تعارض           د) جهت گیری

2- خودآگاهی یعنی چه؟

3- چرا عضویت در گروه در دورهی نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

4- در دوره جوانی چه خصوصیاتی (از نظر فکری) در فرد ظاهر می شود. (2 مورد را نام ببرید)

5- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

وقتی  دیگران ما رابا هوش بدانند ما می فهمیم که باهوش هستیم. کدام مورد شکل گرفته است؟

جهت گیری          شناخت علمی       خودآگاهی            تعامل اجتماعی

6- گروه در تعیین جهت گیری های فرد چه تأثیری دارد؟

7- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

برارزش واحترام فرد و انتظارات او از  دیگران چه موردی تأثیر می گذارد؟

الف) رابطهی فرد با فرد      ب) رابطهی فرد باگروه

ج) رابطهی گروه با گروه    د) رابطه احزاب با هم

8- تائید توانایی ها و استعدادهای فرد توسط دیگران، چه تاثیری بر شخصیت فرد دارد؟

سوالات امتحانی درس ششم

1- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

فرد در گروهی عضویت پیدا می کند که گروه ارزشهای خود را بر ارزش های جامعه ترجیح می دهد این عبارت بیانگر کدام آسیب گروهی است.

الف) دوگانگی ارزشی        ب) بیگانگی از جامعه        ج) مطلق گرایی گروهی      د) گروه گرایی

2- جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید:

فردی که در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدیدو  اغلب خشونت آمیز نشان می دهد دچار ................. شده است.

3- دوگانگی ارزشی در گروه چه تاثیری بر شخصیت اعضای گروه دارد؟

4- عبارات زیر مربوط به کدامیک از مفاهیم (دوگانگی ارزشی = بیگانگی از جامعه- مطلق گرایی گروهی- تبعیت بی چون و چرا) می باشد؟

الف) در جهت برخورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد.

ب) شخصیت متزلزلی خواهد داشت.

ج) تعصب نسبت به گروه چشم او را  بر حقایق می بندد.

5- آسیب های گروه را نام ببرید.

6- دوگانگی ارزشی چه حالتی را در فرد به وجود می آورد؟ 2 مورد

7- تبعیت بی چون و چرا چه تاثیری بر شخصیت افراد دارد؟

8- گروه های مختلف در چه شرایطی، جامعه را دچار نابسامانی می کنند؟

9- حکومت های فاشیستی و دیکتاتوری کمونیستی در دورهی جدید، نمونهی کدام آسیب گروهی بودهاند؟

الف) تبعیت بی چون و چرا                 ب) بیگانگی از جامعه

ج) دوگانگی ارزشی                       د) مطلق گرایی گروهی

11- بیگانگی از جامعه چیست؟ واگر فردی دچار بیگانگی از جامعه گردد چه ویژگیهایی دارد؟

12- هرکدام از ویژگی های زیر مختص کدام آسیب گروهی است؟

الف) شخصیت متزلزلی خواهد  داشت.

ب) منافع گروه خود را به جامعه ترجیح می دهد.

ج) توانایی اندیشیدن را از دست خواهد داد.

13- اگر در جامعهای همه گروهها دچار مطلق گرایی شوند چه پیش می آید؟

14-گروه گرایی را تعریف کنید:

فصل دوم

سوالات امتحانی درس اول

1- دو نقش را نام ببرید و برای هر یک الگوی عمل ذکر کنید.

2- نقش چه مفهومی دارد؟ رابطهی آن را باهنجار بیان کنید.

3- نقش را تعریف کنید.

4- الگوهای عمل در هر گروه به چند دسته تقسیم میشوند؟

5- حقوق نقش را تعریف کنید و یک مثال بزنید.

6- به مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند می گویند.

الف) حقوق نقش    ب) تکالیف          ج) هنجار            د) ارزش

7- کلاس خود را در نظر بگیرید. دو نقش را که در آن ذکر کنید و برای هر یک جدول زیر را کامل کنید.

نقش

تکالیف

حقوق

1-

 

 

2-

 

 

8- نقشهای یک فرد به چند دسته تقسیم می شوند؟مثال بزنید.

9- درستی و نادرستی جمله زیر را مشخص کنید:

نقش فرزندی نقشی است که ما خود آن را انتخاب کرده ایم.

سوالات امتحانی درس دوم

1- آرمان اجتماعی را تعریف کرده و یک مثال بزنید.

2- وابستگی متقابل نقشها موجب چه چیزی می شود؟

3- منظور از وابستگی متقابل نقش ها چیست؟ مثال بزنید.

4- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

ارزشهای مشترکی که هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آنها تلاش می کنند................آن جمع جامعه نامیده می شود.

1- آرمان اجتماعی 2- هماهنگی جامعه            3- تعارض اجتماعی          4- پیوند اجتماعی

5- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید:

نقش های مختلف در یک گروه بطور متقابل به یکدیگر وابسته هستند.

6- «فراهم آوردن شرایط یاددهی و یادگیری مناسب برای دانش آموزان در کلاس درس کدام یک از موارد زیر را در بر می گیرد؟

الف) حقوق معلم- تکلیف دانش آموز   ب) حقوق دانش آموز- حقوق معلم

ج) حقوق دانش آموز- تکلیف معلم      د) تکلیف دانش آموز- تکلیف معلم

7- در جامعه، چه عاملی نقش های مختلف را به یکدیگر پیوند می زند؟ چگونه؟

8- جای خالی را کامل کنید:

عامل پیوند دهنده نقشها در جامعه ............................ است.

9- پیوند دهندهی نقش ها را چه می نامند.

سوالات امتحانی درس سوم

1- مفهوم نظام یا سیستم کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف) مجموعه ای از اجزاست.

ب) هر جزء بر اجزای دیگر اثر نمی گذارد.

ج) هر جزء برای بقای جزء دیگر کاری انجام میدهد.

د) مجموعهی به هم پیوسته اجزا است که یک واحد را تشکیل می دهند.

2- نظام را تعریف نموده و یک مثال برای آن ذکر کنید.

3- ویژگیهای مفهوم نظام چیست؟

4- یکی از نظامهایی را که با آن آشنا هستید، انتخاب کنید و موارد زیر را مانند نمونه بررسی کنید.

1- عناصرمختلف آنرا تعیین کنید.

2- رابطه ای متقابل این عناصر را با یکدیگر مشخص کنید.

3- معین کنید که هریک ازاین اجزاء دراین مجموعه چه کاری انجام می‌هند وچه اثری برکل نظام  دارد؟

4- تغییر هر یک از این اجزاء چه تاثیری بر اجزاء دیگر دارد؟

5- یک نظام اجتماعی را مثال بزنید و موارد زیر را در آن بررسی کنید:

الف) این نظام اجتماعی از چه نقش هایی تشکیل شده است.

ب) هریک از این نقش ها چه وظایفی نسبت به یکدیگر دارند.

نظام اجتماعی

نقش ها

وظایف متقابل نقش ها

هدف

 

 

 

 

6- نظام اجتماعی را تعریف کنید. دو نظام اجتماعی را نام ببرید.

7- بااضافه شدن یک فرزند به ‌خانواده ای که فقط دارای دونقش همسری است‌چند نقش دیگرشکل می‌گیرد؟

8- یک نظام اجتماعی را مثال بزنید. هدف آن را مشخص کنید و دو نقش آن را نام ببرید.

سوالات امتحانی درس چهارم

1- با ذکر مثالی اثرات مطلوب و نامطلوب خرده نظام ها بر نظام اجتماعی کل را بررسی کنید.

2- برای هر یک از نظام های زیر دو خرده نظام بنویسید:

الف) نظام سیاسی  ب) نظام اقتصادی

3- نظام اجتماعی متعادل چگونه نظامی است.

4- نظام اجتماعی به چند خرده نظام تقسیم می شود؟

5- در چه صورت یک نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل میشود؟

6- منظور از نظام اجتماعی کل و خرده نظام چیست؟

7- اگرارزش های خرده نظام ها با یکدیگر یابا ارزش های کلی جامعه مغایر باشد کدام حالت در جامعه بیشتر می آید          الف ) عدم تعادل    ب) تضاد طبقاتی        ج) تضاداجتماعی  د) تعادل

8- اثرات یک خرده نظام را در نظام اجتماعی کل بررسی کنید.

9- در یک جامعهی درگیر جنگ که دچار تعارض شده است خرده نظام اقتصادی چگونه عمل می کند؟

10- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

نظام اجتماعی که در برگیرندهی نظام های دیگر است نظام ................ نامیده می شود.

11- نظامی که خرده نظام های آن در یک جهت عمل می کنند چه نامیده می شود.

سوالات امتحانی درس پنجم

1- منظور از کنترل اجتماعی چیست. با ذکردونمونه توضیح دهید.

2- مفهوم جامعهپذیری را تعریف کنید و مثال بزنید.

3- مفهوم «درونی کردن ارزشها» را بیان کنید.

4-چرا نظام اجتماعی به فرد نیازمند است؟

5-آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را .......................... می گویند.

الف) تعامل اجتماعی          ب) اجتماع پذیری  ج) آماده سازی     د) تعادل اجتماعی

6- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می کند؟

7- اجتماعی کردن افراد از طریق اعمال مجازات .......................... می باشد

8- جریان درونی کردن ارزشها را توضیح دهید.

9- رابطهی کنترل اجتماعی با جامعه پذیری را توضیح دهید.

10- صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات درونی کردن ارزش ها می گویند.

11- کدام مورد درونی شدن ارزش ها را نشان می دهد.

الف) سرزنش کودکان توسط والدین    ب) ایستادن پشت چراغ قرمز

ج) عدم رعایت قوانین بازی د) توهین بزرگترها

12-آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را ................می گویند.

13- اجتماعی کردن افراد از طریق اعمال مجازات را چه می گویند؟

الف) درونی کردن ارزش ها            ب) جامعه پذیری

ج) عمل کردن به ارزش ها  د) کنترل اجتماعی

13- کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزشها را در موارد زیر مشخص کنید:

الف) در حضور دیگران پای خود را دراز نکردن.

ب) احترام گذاشتن به افراد مسن

ج) محکوم شدن معتادان به جریمهی نقدی

د) در حضور بزرگان با صدای بلند صحبت نکردن.

فصل سوم:

سوالات امتحانی درس اول

1- خانواده را از چند جهت میتوان بررسی کرد، نام ببرید و توضیح دهید.

2-آیا خانواده یک گروه است یا یک نظام اجتماعی؟ دلایل خود را توضیح دهید.

3- از الگوهای عمل شوهر سه مورد را بنویسید.

4- چرا پیوند افراد خانواده عمیق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

5- جاهای خالی را پر کنید:

خانواده را از دو جهت، یکی به عنوان یک ............... و دیگری به عنوان یک .............. می توان مورد بررسی قرار داد.

6- چرا می گوئیم خانواده یک نظام اجتماعی است؟

7- سه تفاوت اساسی خانواده با گروههای دیگر را نام ببرید.

8- ملاک های تمایز گروه ها از یکدیگر را بنویسید.

سوالات امتحانی درس دوم

1- چهار مورد از مهمترین آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را نام ببرید.

2- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:

گاه به دلیل توجه بیش از حد پدرو مادر به فرزند، فرد متکی به خود بار می آید.

3- چرا در گذشته رشد جمعیت مانند امروز مشکل ساز نبوده است؟

4- چرا در گذشته تولید نسل موهبت به شمار می آمده است؟ (2مورد)

5- تاثیر رشد جمعیت را بر موارد زیر بررسی کنید:

1- نظام آموزشی   2- بهداشت

6- چرا در گذشته رشد جمعیت سریع نبوده است.

7- آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را بنویسید.

8- چرا در روزگار جدید، فرزندان با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند؟

الف) چون قانون کار وجود ندارد.

ب) چون باید برای‌برعهده گرفتن کارهای تخصصی جدیدسال‌های زیادی رادرمراکزتحصیل سپری کنند.

ج) چون توانایی انجام کارهای سنگین را ندارند.

د) چون دوست دارند سال های بیشتری را استراحت کنند.

9 تأثیرات خانواده بر نظام اجتماعی کل را نام ببرید.

10- رشد بی رویه جمعیت از نظر مسکن چه مشکلاتی را در جامعه به وجود می آورد؟ (دومورد)

11- آثار نامناسب خانواده بر فرد را بنویسید.

12- اگر کشوری در سال 2 درصد رشد اقتصادی و در مقابل 3 درصد رشد جمعیت داشته باشد از نظر اقتصادی چه شرایطی دارد؟

سوالات امتحانی درس سوم

1- نقش خانواده را در حمایت عاطفی فرد وتأمین آرامش روانی توضیح  دهید.

2- چگونه خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد نقش دارد؟ (همراه با ذکر مثال)

3- دلیل بقای نظام اجتماعی خانواده را در طول تاریخ بنویسید.

4- چه عواملی در خانواده تأثیرات عمده در شخصیت فرد دارد؟

5- زندگی یک زوج جوان از خویشاوندان یا آشنایان خود را در نظر بگیرید چهار مورد ازنقش های ارشادی حمایتی خانواده آنها را بنویسید.

6- زن و مرد با کارکردن در منزل و بیرون از منزل وتلاش برای تربیت فرزندان، کدام مورد را تحقق می‌بخشند؟

الف) آرامش عاطفی                       ب) شخصیت مستقل خویش

ج) نقش ارشاد خانواده                    د) دوام و پایداری خانواده

7- نقش خانواده را در تحقق شخصیت مستقل توضیح دهید.

8- نقش ارشادی و حمایتی خانواده را توضیح دهید.

9- خانواده چه تأثیری بر جسم و شخصیت فرد دارد؟

سوالات امتحانی درس چهارم

1- رابطهی گونه های مختلف اجتماعی شدن را با ناسازگاری زوجین بررسی کنید.

2- وجه مشترک تمام ناسازگاریها چیست؟

3- چرا زن و شوهر را انتظارات یکدیگر را برآورده نمی سازند؟

4-- دو عامل عمده در تنوع جریان های اجتماعی شدن را بنویسید.

5- در میان همهی دلایلی که برای وجود اختلافات میان زن و شوهرها مطرح می شود یک وجه مشترک می توان یافت و آن عبارت است از:

1- ناسازگاری                      2- عدم توجه به نیازها

3-   یکسان نبودن ارزش ها     4- برآورده نشدن انتظارات

6- اگر به دنبال راه حلی برای رفع ناسازگاری زن و شوهر هستیم،‌باید آن را در سطح ..................جست و جو کنیم.       الف) خانواده        ب) نظام اجتماعی کل  ج) سازمان های دولتی        د) نهادهای خصوصی

سوالات امتحانی درس پنجم

1- تفاوت انتظارات والدین و فرزندان ازکجا ناشی می شود؟ (نام ببرید)

2- چه خصوصیاتی در دوره نوجوانی در فرد ظاهر میشود؟

3- گونه های مختلف اجتماعی شدن چه تاثیری در اختلاف والدین و فرزندان دارد.

4- دو دلیل عمده تفاوت انتظارات والدین و فرزندان چیست؟

5- والدینی که معتقدند دخترشان باید زود ازدواج کند اما فرزند آنها معتقد به ازدواج پس از اتمام تحصیلات است دلیل اختلاف با فرزندشان چیست؟

الف) تغییر فرهنگ زندگی   ب) تفاوت در ارزشها و اجتماعی شدن

ج) مشکل تهیهی مخارج تحصیل       د) عدم توجه به تغییر نقش

6- وجه اشتراک ناسازگاری فرزندان و والدین چیست؟

الف) تغییر فرهنگ جامعه   ب) تفاوت انتظارت

ج) گونه های اجتماعی شدن د) نظام اجتماعی کل

فصل چهارم

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.

3- کدام یک از موارد زیر فعالیت اقتصادی نیست؟

الف) فعالیت معلمان در کلاس           ب) تلاش دامداران در مراتع

ج) تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی   د) تلاش برای ایجاد تضاد در جامعه.

4- نظام اقتصادی راتعریف کنید.

5- هر کدام از فعالیتهای زیر مربوط به کدام نوع از فعالیت اقتصادی می باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی   4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها

2- فعالیت کارگران ومهندسان در کارخانه ها    5- پخش فرآورده های کارخانه ها

3-  فعالیت معلمان در کلاس درس      6- فعالیت مشاوره ای مؤسسات مختلف

6- فعالیت اقتصادی را با ذکر مثال تعریف کنید.

7- برای هر یک از بخشهای تولید، خدمات و توزیع دو نمونه، فعالیت اقتصادی مثال بزنید.

8- تفاوت رابطهی دوستانه با رابطه اقتصادی در چیست؟

9- برای هر یک از موارد زیر دو نمونه رابطه اقتصادی بنویسید.

الف) کارمندان در اداره                   ب) کشاورزان در مزرعه

10- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

در فعالیت اقتصادی هدف رفع نیازهای افراد نیست.

11- رابطهی اقتصادی را با ذکر مثال توضیح دهید.

سوالات امتحانی درس دوم

1- در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید:

نظام اقتصادی یک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکیل می گردد.

2- نظام پولی و بانکی چگونه در بالا بردن حجم تولید، دخالت می کند؟

الف) تغییر نرخ سود پول    ب) تنظیم قیمت ها

ج)تخصیصسرمایهبهبخشهایمختلفاقتصادی د) دست کاری بر حجم پول در گردش

3- نقش اساسی نظام پولی و بانکی را در فعالیت های اقتصادی بنویسید.

4- دو مورد از خرده نظام های نظام توزیع را نام ببرید.

5- نظام تولید را تعریف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنید.

6-نظام توزیع چیست؟ چه تأثیری در زندگی اقتصادی دارد؟

7- مرکز نظام پولی و بانکی هر کشور کجاست وخرده نظام های آن کدامند؟

8- اهداف نظام پولی و بانکی را بنویسید.

9- موارد زیر را در نظر بگیرید ومشخص کنید کدام بخش های تولیدی ازکالاهای تولید شدهی زیر استفاده می کنند و واسطه تولیدکنندگان ومصرف کنندگان  محسوب می شوند.

الف) کارخانه پارچه بافی (تولی کننده) .................... مصرف کننده

ب) کارخانهی چوب بری (تولید کننده) .................... مصرف کننده

10- اجرای سیاستهای پولی به عهده کدام نهاد است؟

الف) سازمان برنامه و بودجه           ب) وزارت امور اقتصادی

ج) خزانه داری کل کشور    د) بانک مرکزی

-11 نظام تولیدی چه نقشی در نظام اقتصادی دارد؟

سوالات امتحانی درس سوم

1- رابطهی اقتصاد و محیط طبیعی را توضیح دهید.

2- اهرمهای دخالت دولت در نظام اقتصادی را نام ببرید.

3- فرض کنید دولت تصمیم بگیرد ورود خودرو که ممنوع بوده و در داخل تولید می شده  است را آزاد کند. اگر قیمت تمام شدهی این کالا درداخل بیشتر از قیمت مشابه خارجی باشد. بگویید چنین تصمیمی بر تولید این کالا و اشتغال در داخل کشور چه تأثیری دارد؟

4- بودجه چیست و چگونه بر اقتصاد اثرمی گذارد؟

5- دو نمونه از پیشرفتهای بدست آمده درزمینهی علوم مختلف را ذکر کنید و توضیح دهید که این پیشرفتها چگونه بر نظام اقتصادی تأثیر گذاشته اند؟

6- در شکل گیری نیازها چه عواملی نقش دارند؟

7- رابطه نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

8- رشد چه عاملی موجب تضعیف دخالت محیط طبیعی درشکل  دهی نظم اقتصادی شده است؟

9- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبیعی لازم، توانسته است در ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته قرار گیرد؟

الف) فرانسه         ب) ژاپن ج) زلاندنو          د) آلمان

10- دو جامعهی زیر را در نظر بگیرید:

- جامعهای که در آن زمین را با خیش شخم می زنند، با آب باران و جویبارها آبیاری می کنند و جمع آوری  محصول به شکل دستی انجام می گیرد.

- جامعه ای که در آن برای شخم زدن  از تراکتور برای آبیاری از پمپ و برای جمع آوری محصول از ماشین کمباین استفاده می شود.

مهارتهای لازم برای کشاورز دراین دو حالت را مقایسه کنید و رابطهی نظام اقتصادی وآموزشی را درآنها بیان کنید.

11- به نظر شما چه عواملی باعث می شود که مردم به کالاهای غیرضروری احساس نیاز کنند؟

12- رابطه پیشرفتهای علمی و صنعتی یک کشور را با اقتصاد آن کشور بررسی کنید.

13- رابطه‎‎ی نظام اقتصادی را بانظام خانواده توضیح دهید:

14- کدام عامل در فرآیند توسعه  اقتصادی نقش شرایط اقلیمی مناسب را ضعیف تر کرده است؟

الف) وسعت اراضی قابل کشت         ب) رشد صنعت و تکنولوژی

ج) دستیابی به منابع مالی     د) نیروی کار ارزان

/ 0 نظر / 34 بازدید