نمونه سوال علوم دوم راهنمایی

6- تفسیر کنید.

الف) نفت ، بنزین و گازوئیل از سوخت های مهم بحساب می آیند.

ب)زنگ زدن آهن یک واکنش شیمیایی آهسته و آرام است.

7- الف) به موادی که سرعت واکنش های شیمیایی را تغییر می کنند چه می گویند؟

ب) یک ویژگی مهم این مواد را بنویسید؟

8- سه خاصیت فیزیکی و یک خاصیت شیمیایی بنزین را بنویسید؟

9- آتش نشان ها معمولا برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل ،ابتدا درختان اطراف آتش را قطع و دور می کنند. به نظر شما علت این کار چیست؟

10- در تغییرات زیر کدام عامل سرعت واکنش شیمیایی را تغییر می دهد؟

الف) انفجار اتاق در اثر وجود گاز در هوا  و  زدن جرقه   :     ................................

ب) تبدیل روغن مایع به جامد در اثر گرد فلز نیکل  :    ....................................

 

 

 

سوالات علوم دوم راهنمایی نمونه الف

 الف – جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ؟

 

1- اگر با نی در محلول آب آهک بدمیم رنگ آن .  .  .  .  .  .  .  .  .    می شود. .

 

2- اشتعال ناپذیری یک خاصیت شیمیایی برای .  .  .  .  .  .  .  .  .    به حساب می آید .

 

3- به نظرجرج اشتال مواد سوختی به خاطر داشتن .  .  .  .  .  .  .  .  .    می سوزند.

 

4- قرار گرفتن ماه در سایه زمین را .  .  .  .  .  .  .  .  .        گویند .

 

 ب- جملات صحیح و غلط را با علامت  X   مشخص نمایید 0

 

1- آزاد شدن اکسیژن از آب اکسیژنه واکنش گرماگیر است------- ------------صحیح            غلط

 

2- علت سایه انتشار نور به خط راست است      ---------------------------  صحیح            غلط

 

 3- به انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی انرژی شیمیایی گویند ------------  صحیح           غلط

 

4- زاویه بین پرتو بازتاب و پرتو تابش زاویه تابش گویند .   -----------------صحیح           غلط

 

 

 

 ج- کدام گزینه صحیح است ؟

 

1-کدام واکنش زیر تغییر شیمیایی است ؟

 

       چگالش                 اکسایش                          انجماد                              ذوب خمیری

 

 2- پارافین شمع از دو عنصر .  .  .  .  .  .  .  .  .    و.  .  .  .  .  .  .  .  .     تشکیل شده است   ؟

 

              هیدروژن و نیتروژن                                                 گوگرد و آهن                  

 

               هیدروژن و کربن                                           گاز کربن دی اکسید و آب

 

 3-  از واکنش مقابل کدام ماده حاصل می شود NO2 + NO2             . . . . .          

 

    2O2N2                           NO2                4O 2N                             2O2N

 

4- در اثر حل شدن قرص جوشان در آب کدام ماده حاصل می شود ؟

 

      بخار آب               گاز کربن دی اکسید                   گاز اکسیژن                      هیچکدام

 

 

 

د-   از تجزیه آب به وسیله جریان برق گاز اکسیژن و هیدروژن تولید می شود :

 

 الف : معادله نوشتاری واکنش را بنویسید ؟

 

 ب: واکنش دهندها و فرآورده را مشخص نمایید؟

 

 ج- این واکنش گرما گیر است یا گرماده ؟

 

 

 

 ح -  در صنعت چگونه روغن نباتی مایع را به جامد تبدیل می کنند ؟

 

 

 

ط –  تفاوت بین تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی چیست؟

 

 

 

 ی- ماه گرفتگی را توضیح دهید ؟

 

 

 

و – کلمات زیر را توضیح دهید؟

 

 1-    کاتالیزگر:

 

نیم شفاف

 

» سوالات علوم دوم نمونه ب

الف – جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 

1- قرص جوشان هنگام حل شدن در آب گاز.  .  .  .  .  .  .  .  . تولید می کند.

 

2- زاویه بین .  .  .  .  .  .  .  .  .و خط عمود بر آینه را زاویه باتاب گویند. .

 

3- .  .  .  .  .  .  .  .  .سوختن را ترکیب ماده با اکسیژن می دانست.

 

4-  حل شدن  شکر در آب جوش نوعی تغییر.  .  .  .  .  .  .  .  .است.

 

ب- جملات صحیح و غلط را با علامت  X   مشخص نمایید 0

 

 1- ترکیب آهن و گوگرد با هم نوعی واکنش گرماده است  ------- ------------صحیح            غلط

 

2- در ماه گرفتگی زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد ------------------  صحیح            غلط

 

 3- تغییر شیمیایی باعث افزایش انرژی شیمیایی در مواد شیمیایی می شود  -  صحیح           غلط

 

4- سطح های نا صاف باز تاب منظم دارند و تصویر در آنها بوجود نمی آید .  صحیح           غلط

 

 

 

 ج- کدام گزینه صحیح است ؟

 

1-برای تشخیص نشاسته از کدام ماده زیر استفاده می شود  ؟

 

  مس سولفات               کات کبود                        تنتورید                             آب آهک

 

 2- کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی نیست   ؟

 

              زرد شدن برگ درختان                                      سرخ شدن سیم بر اثر گرما                  

 

                      انفجار باروت                                                              اکسایش

 

 3-  مایعی بی رنگ ، بسیار سمی ،از آن برای سفید کردن پارچه ها استفاده می شود

 

    آنزیم                         کاتالیزگر                 آب اکسیژنه                             محلول ید

 

4- کدام مورد در سرعت واکنش شیمیایی تاثیر ندارد ؟

 

      بخار آب                      گرما                           حالت فیزیکی                           غلظت

 

 

 

د-   از از ترکیب اکسیژن وآهن  آهن اکسید  تولید می شود :

 

 الف : معادله نوشتاری واکنش را بنویسید ؟

 

 ب: واکنش دهندها و فرآورده را مشخص نمایید؟

 

 ج- این واکنش گرما گیر است یا گرماده ؟

 

 

 

 ح -  درمقابل قانئن بازتاب نور را نوشته و آنرا رسم نمایید؟

 

                                         

 

ط –  در هنگام سوختن کاغذ چه بر سر ذرات آن آمده است ؟ آیا تغییر فیزیکی دارد مثال بزنید؟

 

 

 

 ی- 6 مورد از مهمترین خواص فیزیکی  ماده را بنویسید ؟

 

 

 

و – کلمات زیر را توضیح دهید؟

 

 ۱-    خواص شیمیایی:

 

بازتاب نور

 

*********************************************************************** 

» 200 سوال پایه دوم

 سوالات چهار گزینه ای پایه دوم

 

1- کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است ؟

الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیر ج) تصعید نفتالین د) اکسید شدن گلوکز در سلول ها

 

 

2- کدام یک از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟

الف) انحلال پذیری در آب ب) قابلیت مفتول شدن ج) جلا پذیری د) اکسید شدن خود به خودی

 

 

3- برای خاموش کردن آتش در بغضی موارد از گاز کربن دی اکسید استفاده می کنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می کند.

الف) سرد کردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اکسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی

 

 

4- کدام یک از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می کند؟

الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته

ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال د) خشک شدن لباس خیس در باد

 

 

5- انرژی فعال سازی کدامیک از بقیه کمتر است؟

الف) تجزیه الکتریکی آب به اکسیژن و هیدروژن ب) اکسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور د) تشکیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن

 

 

6- کدام یک از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟

الف) دیده شدن نور چراغ قوه ب) انعکاس نور از روی سطح آب

ج) تشکیل سایه د) شکستن نور در منشور

 

 

7- مقدار زاویه A در شکل مقابل چند درجه است؟

الف) 35 ب) 70 ج) 45 د) 55

 

 

8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور کدام یک از نورها بیش از بقیه شکسته می شوند؟

الف) آبی ب) قرمز ج) نارنجی د) سبز

 

 

9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از :

الف) عدسی کاو – آینه ی تخت ب) عدسی کوژ – آینه ی کاو

ج) عدسی کاو – آینه ی کاو د) عدسی کوژ – آینه ی کوژ

 

 

10- بسامد کدام یک از فنر های زیر بزرگ تر است؟

الف)           ب)                 ج)              د)

11- اگر بسامد یک موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟

الف) 5/0 ب) 50 ج) 5/2 د) 250

 

 

12- کدام یک از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟

الف) رادیویی ب) صوتی ج) فرابنفش د) نور مرئی

 

 

13- کدامیک از امواج زیر برای استریل کردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟

الف) فروسرخ ب) اشعه ی ایکس ج) گاما د) میکروویو

 

 

14- کدام یک از جملات زیر صحیح است ؟

الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود.

ب)افزایش دمای یک ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود.

ج) افزایش دمای یک ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.

د) بین انرپی درونی یک ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.

 

 

15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود.

الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش

 

 

16- کدام یک از کانی های زیر کانی ثانویه است؟

الف) کوارتز ب) فلدسپات ج) تالک د) میکا

 

 

17- کدام یک از کانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟

الف) مس ب) کوارتز ج) گوگرد د) گرافیت

 

 

18- کدام یک از سنگ های زیر آذرین درونی است؟

الف) گرانیت ب) بازالت ج) ریولیت د) ماسه سنگ

 

 

19- کدام یک از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟

الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و کنگلومرا ج) سنگ گچ و کنگلومرا د) گرانیت و ماسه سنگ

 

 

20-کدام یک از سنگ های زیر رسوبی است؟

الف) گرانیت ب) مرمر ج) بازالت د) زغال سنگ

 

 

21- احتمال وجود فسیل در کدام یک از سنگ های زیر وجود دارد؟

الف) مرمر ب) بازالت ج) ماسه سنگ د) گرانیت

 

 

22- میزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی در کدام افق یا لایه ی خاک کمتر از بقیه است؟

الف) افقC ب) گیاخاک روی افق A ج) افقA د) افق B

 

 

23- کنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است.

الف) پوسته ب) هسته ج) دیواره ی سلولی د) سیتوپلاسم

 

 

25- کدام یک از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراکنده اند ؟

الف) حرکتی – تنفسی ب) گوارشی – عصبی ج) گردش خون – ارتباطی د) دفع ادرار – تولید مثل

 

27- کدام یک از مواد زیر برای اینکه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟

الف) چربی ب) پروتئین ج) مواد نشاسته ای د) آمینواسید

 

 

28- شکل مقابل تصویر ساده شده ی دستگاه گوارش انسان است . بخش های AوBوC به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از:

الف) مری – لوزالمعده (پانکراس ) – آپاندیس

ب) نای – کبد – راست روده

ج) مری – کبد – آپاندیس

د) نای – لوزالمعده (پانکراس) – راست روده

 

 

29- در کدامیک از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟

الف) معده ب) دوازدهه ج) دهان د) مری

 

 

30- جذب کدام ویتامین بدون کمک شیره های گوارشی انجام نمی شود؟

الف) E ب)B  ج) C   د) A

 

 

سوالات تشریحی پایه دوم

1- آب اکسیژنه ماده ای شیمیایی است که در اثر حرارت یا نور به آب و

وگاز اکسیژن تجزیه می شود. در دو لوله ی آزمایش مقدار مساوی

آب اکسیژنه ریخته , لوله ی آزمایش شماره ی 1 را حرارت می دهیم

و گاز اکسیژن تولید شده را جمع آوری می نماییم . در لوله ی آزمایش شماره 2

مقدار کمی گرد اکسید منگنز می ریزیم و س÷س لوله آزمایش را به آرامی

حرارت داده و گاز اکسیپن تولید شده را جمع آوری می کنیم سپس نمودار

مربوط حجم گازاکسیژن تولید شده نسبت به زمان در هر دو لوله ی آزمایش

را رسم می کنیم .

الف) چه عاملی باعث شده گاز اکسیژن تولید شده در لوله ی آزمایش شماره ی 2 بیش تر از لوله ی آزمایش شماره ی 1 باشد؟

 

ب) اگر در لوله ی آزمایش دیگری (لوله آزمایش شماره ی 3) به مقدار مساوی دو لوله قبلی آب اکسیژنه بریزیم و فقط به آن مقداری گرد اکسید منگنز اضافه کنیم:

- پیش بینی کنید مقدار گاز اکسیژن تولید شده در این لوله به هرکدام از لوله های آزمایش شماره ی 1 و 2 کمتر است یا بیشتر ؟

 

- منحنی مربوط به پیش بینی خود را بر روی نمودار بالا رسم کنید.

 

 

 

2- کدام یک از ابزار های نوری زیر می توان با استفاده از نور خورشید کاغذی را آتش زد؟ چرا؟

آینه ی تخت – عدسی کوژ – آینه ی کوژ – عدسی کاو

 

3- توضیح دهید چگونه با استفاده از عدسی کوژ و یک عدسی کاو می توان تصویر یک جسم را بر روی پرده را تشکیل داد؟(بهتر است برای کامل کردن پاسخ خود شکل مربوط به پاسخ خود را رسم نمایید)

 

 

 

4- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد اندازه ی تصویری که از یک جسم بر روی صفحه تشکیل می شود به فاصله ی جسم از منبع نور بستگی دارد.

 

 

 

5- در یک امتحان عملی معلم سه تکه سنگ در اختیار حامد قرار دارد و به او گفت : اگر این سه تکه سنگ شامل : ماسه سنگ – بازالت و گرانیت باشند چگونه می توانید هرکدام از این سنگ ها را بشناسید. حامد با آوخته های قبلی خود به راحتی توانست بازالت را از دو سنگ دیگر تشخیص دهد اما نتوانست دو سنگ باقی مانده را به درستی از هم تشخیص دهد.

الف) فکر می کنید حامد با استفاده با استفاده از چه ویژگی هایی توانست سنگ بازالت را از دو سنگ دیگر تشخیص دهد؟

ب) اگر شما بخواهید به حامد کمک کنید از کدام ویژگی یا ویژگی ها برای تشخیص برای تشخیص سنگ های گرانیت و ماسه سنگ از یکدیگر استفاده می کنید؟

 

 

7- هرگاه تکه ای نان را برای مدت چند دقیقه بجویم احساس مزه ی شیرین می کنیم . علت را توضیح دهید.

 

8- علت این که در طول زمان روزه داری میزان قند خون تقریبا ثابت می ماند را حد اکثر در دو سطر توضیح دهید.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

الف )سئوالات کامل کردنی : لطفاٌ جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 

1- برای شناسایی مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب کمک گرفته می شود.

 

2-………… جامد شکننده زرد رنگی است که در دمای 119 درجه ذوب می شود.(ص2(

 

- 3 گوگرد در هوا می سوزد وبه گاز سمی و خفه کننده ………… تبدیل می شود. (ص4(

 

- 4در تغییر شیمیایی ساختار ذره ای یا…………ماده تغییر می کند و ماده جدیدی با خواص متفاوت تولید می شود.(ص3(

 

- 5تغییراتی که عموما با آزاد کردن انرژی همراهند تغییر………….گویند.(ص5(

 

- 6تولید سولفید آهن از آهن وگوگرد یک واکنش ………….است.(ص5(

 

- 13به ان دسته از مواد سوختنی که برای تامین ………………. سوزانده می شوند سوخت گویند.(ص17)

&nb

/ 4 نظر / 105 بازدید
محمد

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بببببببببوووووددددددددددد