پاسخ خود ارزیابی ها و نوشتن های فارسی دوم راهنمایی

خود ارزیابی ( صفحه ی 8 ) درس اوّل                                          

1-  الف – خدا محوری و دین باوری ب – رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه ج – حضور یک پارچه و همه جانبه ی مردم     

     خود ارزیابی ( صفحه ی 8 ) درس اوّل                                          

1-  الف خدا محوری و دین باوری ب رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه ج حضور یک پارچه و همه جانبه ی مردم            2-  زیرا انقلاب اسلامی ایران بسیاری از بنیاد های فکری ، فرهنگی و معیار های ارزشی و اخلاقی جامعه را  بر اساس دین و فرهنگ خودتغییر داد.   3-  زیرا این آثار گنجینه ای است که آرمان های یک ملّت را در خود جای داده است و افکار  و احوال آنان را به شکلی زیبا  نشان داده است.

  نوشتن ( صفحه ی 10 ) درس اوّل

 1-    خود باوری ( نهاد )     یکی از دست آورد های انقلاب است. ( گزاره )

وحدت کلمه ( نهاد ) پدیدار گشت. ( گزاره )

 انقلاب ( نهاد )     کرامت انسانی را به افراد جامعه باز گرداند. (  گزاره )

 2-  استوار ( سست ) آزادی  ( اسارت ) نظام مند ( بی قانونی ) عدالت ( نا برابری )

3- استقلال ( آزادی )   ایمان ( تقوا )   ابثار ( از خودگذشتگی ) کرامت ( بزرگی )    حماسه ( دلاوری )

4-  عوامل (  عامل )   جمع فارسی ( عاملان )       آثار ( اثر )    جمع فارس ( اثر ها )

 احوال ( حال )   جمع فارسی ( حال ها )   مفاهیم ( مفهوم ) جمع فارسی ( مفهوم ها )

 افکار ( فکر ) جمع فارسی ( فکر ها )

5 و 6 ( مربوط به دانش آموز  است.)

--------------------------------------------------------------------------------

 خود ارزیابی ( صفحه ی 12 ) درس دوم

 1-  به خاطر دوستی با علی و خاندان پاکش      2-  با بیت  شش  ( شه مردان )  3-   آزاد اندیش بودن ، پاک زیستن )

 نوشتن ( صفحه ی  14 ) درس دوم

1-  در دوران جنگ بعضی از استان های کشور معین بودند. ( کمک رسان )

 انجام  کارِ خیر  معیّن  پاکی دل است.  حُسن کار شما ، صداقتِ آن است. حَسَن دانشجوی پزشکی است.

 مَکسن مهر راهی برای خانه دار شدن است.    دعای خیر پدر و مادر برای ما یک مُسکّن روحی است.

 ۲-  این بیت فردوس بایست شماره ی  شش شعر ( شه مردان ) تناسب معنایی دارد.                      

3 و 4 ( مربوط به دانش آموز است. )

---------------------------------------------------------------------------------

 خود ارزیابی ( صفحه ی 21 ) درس سوم

1- به همراه عمو ،زن عمو و بچّه ها به راه پیمایی شرکت کرده بود. 2-  سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

 3-  زیرا رشادت ها ، مردانگی ها ، مقاومت ، هم دلی ها و دوستی ها را در ذهن زنده نگه می دا رد.

 نوشتن ( صفحه  23 ) درس سوم

 1-  غلغل ، تسبیح ، به فضل خدا ،  مصادف ، اعتراض ،  بغض ،  اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد ، دهه ی فجر و ...

 2-   * مادر بزرگم در روز اربعین حسینی نذری می دهد.  *  شعار جمعیّت در  روز بیست و دوم بهمن ماه نشان از اعتقاد قلبی آنان به نظام جمهوری اسلامی ایران است. *  غلغل سما ور به من آرامش می دهد.

 *  مادر بزرگ  آخرین دانه ی تسبیح  با صلوات بلند ختم می کرد.    

* دهه فجر ، دهه ی حاکمیّت حق علیه ی باطل است.

3 و 4 و 5 ( مر بوط به دانش آموز عزیزم است. )

 خود ارزیابی ( صفحه ی 29 ) درس چهارم

 1-  با بیت شماره ی چهار تناسب معنایی دارد. ( درشعر دریای خرد )

 2-  به دو علّت  الف -  وسعت  ب عمیق بودن

3-  مطالعه ی شخصی وبهره گیری از افراد دانا و تحصیل کرده 

 

 نوشتن ( صفحه ی 31 ) درس چهارم

 1-    *  پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمّد ( ص ) است.   * خردمند در نزد همه عزیز است.

*  در جهان چیزی بهتر از دانشوری وجود ندارد.   * دانش اندوزی مهتر همه ی کار ها است.

 *   ای انسان ، خود را به گوهر خرد آرایش بده.

2-  دین پروردن ( دین  ، پرورد  : تکواژ های آزاد یا پایه  / ن : تکواژ وابسته یا وند )

  نا توانی (  نا : تکواژ وابسته یا وند  / توان : تکواژ آزاد یا پایه  / ی : تکواژ وابسته یا وند )

  تندرست ( تن : تکواژ آزاد یا پایه / درست : تکواژ آزاد یا پایه )

  خردمند ( خرد : تکواژ آزاد یا پایه / مند : تکواژ وابسته یا وند )

 دانش ( دان : تکواژ آزاد یا پایه / ِش : تکواژ وابسته یا وند )

 تن پروری ( تن : تکواژ آزاد یا پایه / پرور : تکواژ آزاد یا پایه / ی : تکواژ آزاد یا وند )

 3- مربوط به دانش آموز است.

 4-   به کمک خرد می توان به بهترین چیز ها دست یافت  و هیچ دریایی به بزرگی و وسعت خرد وجود ندارد.

خود ارزیابی ( صفحه ی 38 ) درس پنجم              

  1-  نرم ، انعطاف پذیر ، نجیب ، با ادب ، پر آزرم ، خوش رو  و ...

 2-  صفحه ی 35 ( قسمت ورزش سه سطر )

3- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

  نوشتن ( صفحه ی 40 ) درس پنجم

 1- *  در بعضی از مجادله های لفظی انعطاف پذیری پاسخ مناسبی برای مخا طب است.

 * عبید زاکانی در قرن هشتم لطیفه پرداز بنام بود.

 *  نرم خو هیچ گاه در قضاوت مردم بازنده نیست.

  * ملایم طبع ، طعم شیرین زندگی را بهتر می چشد.

 *  دانش آموز موقّر و متین نزد همه محترم است.

 * ایرانیان بسیاری از پیام های اخلاقی خود را از طریق امثال حکم به دیگران انتقال می دهند.

2-  او با خود عهد بسته است هر روز کتاب تازه ای بخواند.  نکته ی تازه ای کشف کند و ذهن و اندیشه اش را در افق های دور پرواز دهد.

 او نمی خواهد و نمی گذارد؛ یاس ، قدم در قلبش بگذارد. امید چراغ زندگی اش است.

3- دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشا ن حالی و در ماندگی

 در نومیدی بسی امید است / پایان شب سیه سپید است.

 تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

4-  باد ( نهاد )         گرد و غبار ( مفعول )   آورد ( فعل گذرا )

  زمستان ( نهاد ) کوله بارش را ( مفعول ) زمین ( متمّم )      می گذارد ( فعل گذرا )

5-  1- کم سخن بگو ولی ارزشمند تا با کم گویی تو مردم بیشتر از سخنان با ارزشت بهره ببرند.

 5- 2 -  هر کسی که در مقابل راستی و صداقت بر خیزد و درصدد مبارزه با آن آید، بی شک در دام خود گرفتار می شود و نابود می گردد.

 خود ارزیابی ( صفحه ی 42 ) درس ششم

 1-   کتاب به فروغ یک صبح

  کتاب به یک عنچه

  کتاب به یک مونس و همدم  تشبیه شده است.

 2-  کتاب های مذهبی ، کتاب های تاریخی  ، امثال حکم و ...

 3-  منظور از مقصد اصلی خود شناسی  و خدا محوری

 نوشتن ( صفحه ی 45 )  درس ششم

 1- لطایف ( لطیفه )

  یکی از کار هایی که باعث خوش حالی دل می گردد، گفتن لطیفه است.

  مقاصد ( مقصد ) مقصد همه ی انسان های راستین رسیدن به خدا است.                                                                                                                                                           * اسرار ( سر )  سر بسیاری از پدیده های خلقت برای دانش بشری معلوم نیست.

  * اخبار ( خبر )  من از دوست دوران تحصیلی ام هیچ خبر ندارم.

2-  دانش چون چراغ روشنی بخش است.

 دانش ( رکن اوّل )  چراغ ( رکن دوم )  روشنی بخش ( رکن سوم )  چون ( رکن چهارم )

 دندان مهسا  همچون مروارید سفید است.

دندان ( رکن اوّل )    مروارید ( رکن دوم )   سفید ( رکن سوم )   همچون ( رکن چهارم )

 دل مادر مثل خورشید روشنایی دارد.

 دل مادر ( رکن اوّل )      خورشید ( رکن دوم )  روشنایی ( رکن سوم )     مثل ( رکن ( چهارم )

پدر همچون کوه استوار است.

 پدر ( رکن اوّل )         کوه ( رکن دوم )              استوار ( رکن سوم )         همچون ( رکن چهارم )

3 و 4 و 5-  مربوط به دانش آموز عزیزم است.

  خود ارزیابی ( صفحه ی 55 ) درس هفتم

 1-  بهار :  فصل تجدید حیات /  عروس فصل ها     تابستان :  فصل پختگی و کمال /  فصل زرّین گندم زار ها و پر تو انوار طلایی خورشید   پاییز :    طبیعت غرق در رنگ های گرم /  فصل رنگ آمیز ی های بدیع   زمستان :  زیبایی یک شب برفی /  کوهستان های پوشیده از برف

2-  بهار : فصل  کودکی و نو جوا نی  پاییز : زمان جوانی    تابستان : زمان پختکی و کمال  زمستان : سنّ پیری و کهولت

3-  بیت : برگ در ختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

با جمله ی زیر ارتباط معنایی دارد.

 در طبیعت همه چیز دست در دست هم به سوی مقصد یگانه می شتابند و دستی توانا و مهربان ( = منظور خداوند بزرگ است. ) این دست ها را با هم ، صمیمی و همراه می کند.

  نوشتن ( صفحه ی 58 ) درس هفتم

  1-  زرّین ، سیمین ، نمکین /  خنده ، ناله ، بهاره / خوبی ، خوردنی ، بدی

 2-  شنیدم :  ماضی ساده  / اوّل شخص  / مفرد / بن ماضی /  م = شناسه

 می شنویم :  مضارع اخباری / اوّل شخص / جمع / بن مضارع / یم = شناسه

 خواهند شنید : فعل آینده / سوم شخص / جمع / بن ماضی / ند = شناسه

3- درس های 3 و 4 و 5  مر بوط به دانش آموز است

 خود ارزیابی ( صفحه ی 61 ) درس هشتم

 1- خداوند بی نیاز، منزا از نقش ، ملک العرش ، تعالی ، مبرّا از جفت

2-  بیت : دارای دو گیتی مَلِک العرش خدایی / کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

 با آیه ی  « اللّه الصّمَد » تناسب معنایی دارد ؟

 3-  زیرا زمین نماد آفرینش خداوند در دنیای مادّی است و آسمان نماد معنویّت و دنیای روحانی است.

 نوشتن ( صفحه ی 63 ) درس هشتم

 1-   او خود را مبرّا از کار های بد می داند.   خداوند هیچ انباز و شریکی ندارد.

دیدن زیبایی های شگرف ما را به یاد عظمت خداوند می اندازد.  خداوند منزّه و پاک است.

 مناظر معمور برای جذب گردش گر مناسب است. صورتگر این جهان  بزرگ خداوند بلند مرتبه است.

2 -  انسان نباید سطحی نگر باشد و همه چیز را با دیدِ مثبت ببیند.

 3-  در مورد معادل های فارسی رجوع شود به نکته درس هشتم

4-   بیت دارای آرایه های حس تعلیل ، استعاره مکنیّه و جان بخشی به اشیا  و تناسب است. 

5-  خداوند کریم ، خداوند توانا ، غفّار ( آمرزنده )  ستّار ( پوشاننده ی عیب ) 

رحمان ( بخشنده )   ناصر ( یاری کننده )

  خود ارزیابی ( صفحه ی 68 ) درس نهم

 1-    آرامش دهنده ی روح زنان و زینت مردان است. /  انسان را رو سفید می کند / انسان را به مقام و مرتبه ی بزرگ می رساند /  دل انسان را شاد می کند و او از غم و رنج آزاد می سازد.

2-  بیت مولانا با بیت زیر تناسب معنایی دارد.

 بی ادب می شود از فیض الهی محروم / خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم

3-  مر بوط به دانش آموز مهربانم

 نوشتن ( صفحه ی 70 ) درس نهم

 1- تکلیف و وظیفه ی ما  درس خواندن و احترام به پدر و مادر است.

 جهل،یگانه عامل شقاوت و بد بختی انسان است.

 زینت مردان عقل است.

  نافرمانی از پدر و مادر انسا ن را معدوم می کند.

 هیچ کسی از فیض الهی بی بهره نیست.

 طرب و شادی به اندازه باعث جوانی دل می گردد.

2-  صلح :  آشتی ( مترادف )  جنگ ( مخالف )      زیبا : قشنگ ( مترادف )  زشت ( مخالف )

محروم :  بی نصیب ( مترادف )   دارا مند ( مخالف )

 خا لص :    پاک ( مترادف )    نا پاکی ( مخالف )

لذّت :  دل نشین ( مترادف )  نا خوشایند ( مخالف ) 

3-  از مولانا

4 و 5 مربوط به دانش آموز مهربانم

   خود ارزیابی ( صفحه ی 74 ) درس دهم

 1- آگاهی نداشتن از  مهارت های زندگی و عدم بهره گیری از فرصت ها و تجارب بزرگان

 2-  زیرا در هر سفر  به مهارت هایی لازم است و برای کم کردن و دشوار ی های آن، باید با مراحل فراز و نشیب آن آگاه شویم.

    3-   ار تباط موثّر ؛ یعنی ار تباط درست و سنجیده با دیگران

نوشتن ( صفحه ی 76 ) درس دهم

 1-  راه طولانی هدفم را با اراده ی قوی خود طی می نمایم.

  مهارت های زندگی را باید سرمشق خود قرار داد.

 عقربه ها را می شمارم و به گذر عمر می اندیشم.

 عاطفه را از یاد نخواهم برد.

او مراسم  چشن تولّد خود را به خوبی گرفت.

 باید واقعیّت ها را در زندگی پذیرفت.

2-   او در صحن مدرسه دوید ( ناگذر )            او خود را به دوستش رسانید ( گذرا )

  ما نامه ای به دوست خود نوشتیم. ( گذرا )          آن ها به خانه رسیدند. ( ناگذر )

3 و 4 و 5 مربوط به دانش آموز است

 

با سپاس فراوان حسین رستمانی مدیر وىلآگ

/ 33 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرتمیس

پس کو بقیه درساااااااااااااااااااا؟آلزایمردار[متفکر][زبان]

علی

چرافقط تادرس 10 جواب دادین ؟ خیلی بده و گنده !!!!!!!!!!!!

فاطمه

حالم به هم خورد !!!!!!!!! افتضاح

حافظ

خوب بود ولی اگه جواب کارگروهی ها هم بو دعالی می شد[لبخند][گل][گل]

به تو چه

[سبز][کلافه][سبز]

ناشناس

این مذخرفات چیه نوشتی .

سارا

اصلا از افتضاح هم بد تر بود[قهر]گند بود[کلافه][سبز]

علی

سلام. خسته نباشی. چقد محرک خوبین این نظرات سازنده. برا من که مشقای خواهر کوچیکمو باید بنویسم خیلی مفید بود :)

حلیمه

افتضاه