نمونه سوال علوم زیستی خرداد92

الف- در سوالات زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

1- پیدایش خود به خودی ماده زنده از مواد غیر زنده را   ..................   گویند.

2- پروتئینی به نام  ..................  مسؤول انتقال گازهای تنفسی در خون است.

3- در اثر کمبـود  رتینول  به بیماری   ....................     مبتلا می شویم.

4- دو ویتامین گروه B که در پیشگیری از کم خونی نقش دارند عبارتند از :  ................    و   ................

5- رشد قد در انسان تحت تأثیر هورمونی است که از غده ی   ....................   واقع در زیر مغز ترشح می شود.

6- گونه ای که بیشترین اثر را بر اکوسیستم دارد  ........................  نامیده می شود.

7- ویروس فلج اطفال به سلول های  ..................  آسیب می رساند.

8- مصرف زیاد شیرینی و شکلات در کودکی خطر ابتلا به بیماری  ................  را در بزرگسالی افزایش می دهد.

9- آنزیمی که در اشک وجود دارد و با کشتن باکتریها از بدن دفاع می کند  .............  نام دارد.

 

ب- در سوالات زیر گزینه صحیح را مشخص کنید

10- واحدهای سازندة گلیکوژن و آنزیم سلولاز به ترتیب عبارتند از:

گلوکز- اسید چربq             گلیسرول- آمینواسیدq             گلوکز- آمینو اسیدq            اسیدچرب- گلوکزq

11- در فتوسنتز مواد خامی که مصرف می شوند کدامند؟

آب و  CO2 q            CO2 و گلوکز q              اکسیژن و گلوکز q           آب و اکسیژن q

12- لایة کوتینی روی روپوست(کوتیکول) چه ویژگی هایی دارد؟

غیرسلولی و از جنس مومq        سلولی و از جنس سلولزq 

غیرسلولی و از جنس سلولز q       سلولی و از جنس مومq

13- همه باکتری ها  ....................

هاگ درونی دارندq               مصرف کننده اندq               ساختار سلولی دارندq               بیماری زا هستندq 

شکل مقابل چه نوع تقسیمی (میتوز یا میوز) را نشان می دهد؟ این تقسیم در چه جنسی (نر یا ماده) صورت گرفته است؟ 

به شکل مقابل نگاه کنید و بگویید که چرا در حال پوسیدگی کودهای گیاهی ، دمای داخل آن پس از مدتی بالا می رود و سپس افت می کند؟ 

زیست شناسان از نمونه برداری چه استفاده هایی می کنند؟ 

اگر تراکم درختان کاج در یک پارک به طول 60 و عرض 20 متر برابر 05/0 باشد، در این پارک چند درخت کاج وجود دارد؟ (با ذکر فرمول و انجام محاسبات) 

عواملی که زمینه را برای فرسایش خاک فراهم می کنند را نام ببرید. 

جسد مردی در غار دور افتاده ای در صحرای آفریقا پیدا شده است.کارشناسان پزشکی قانونی تخمین می زنند که جسد متعلق به بیش از یکصد سال قبل است. پوست آن خشک و چروکیده شده ولی سالم باقی مانده است. چرا جسد این فرد تجزیه نشده است؟ 

اصطلاحات زیر را تعریف کنید:   پوسیدگی - توالی - بازده تبدیل انرژی - گونه   

 

بخش های خواسته شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید  

دو گروه بزرگ گلبول های سفید بدن را نام برده و نحوة مبارزه ی آنها در برابر میکروب ها را شرح دهید. 

اثر مواد مخدر بر جسم و روان به چه عواملی بستگی دارد؟ (4مورد)  

شکل مقابل خلاصه ی چرخه نیتروژن را نشان می دهد. فقط شماره های 2و 4 را نام گذاری کنید. 

/ 0 نظر / 29 بازدید