کلمات هم آوا - مسند - مراعات نظیر - انواع جناس

کلمات هم آوا

به کلمه هایی می گویند که ازنظر تلفظ
یکسان هستند امّا ازنظرمعنی وشکل املایی با هم فرق دارند.
خوار = کم ارزش  خار =
تیغ گل یا خاشاک
سد = دیواری برای جمع کردن آب صد = عددی در ریاضی
ثواب =
پاداش صواب = درست

....................................................................................................

مسند

ه صفت یا حالتی می گویند که به کمک فعل های اسنادی به نهاد نسبت داده می
شوند.
نکته:مسند می تواند صفت ،اسم ویا ضمیر باشد .
مثال : هوا گرم شد .

روش پیدا کردن مسند
نهاد + چه
چه طور + فعل
--------------- مسند
چه گونه
مثال: زهرا خسته شد . زهرا چه شد ؟ (خسته =
مسند)

....................................................................................................

مراعات نظیر

بکاربردن
واژه هایی که باهم تناسب معنایی دارند و مربوط به یک مجموعه اند. مراعات النظیر
باعث زیبایی سخن می شود.

 

مانند:
توی گلدسته های یک گنبد روز وشب زائر حرم باشیم .

بین
واژه های (گلدسته ،گنبد،حرم)و واژه های (روزوشب) مراعات النظیریا تناسب وجود دارد.

......................................................................................................

انواع جناس

الف) جناس تام : آن است که دو کلمه جناس از نظر شکل ظاهری و تلفظ کاملاً یکسان ،
اما از جهت معنی با هم فرق دارند .

 

مثال : عشـق شـوری در نهـاد ما نهـاد جـان مـا در بوتــه ی سـودا نهــاد

 

وجود و سرشت قرارداد

 

بهـرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهـرام گرفت

 

گور خر قبر

 

کار پاکان را غیـاس از خـود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر ، شیر

 

شیر خوردنی نام حیوان

 

نکته : جناس هم در شعر و هم در نثر به کار می رود .

 

ب ) جناس ناقص : ۱- جناس ناقص اختلافی ۲- جناس ناقص حرکتی ۳- جناس ناقص
افزایشی

 

۱- جناس ناقص اختلافی : آن است که دو کلمه جناس در حرف اول ، وسط یا آخر با هم
اختلاف داشته باشند .

 

مثال : تنگ است خانه ما را تنگ است ای برادر بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر
( برای حرف اول )

 

چوک زشاخ درخت خـویشتن آویختـه زاغ سیـه بـر دو بـال غالیه آمیخته ( برای حرف
وسط )

 

۲- جناس ناقص حرکتی : آن است که دو کلمه جناس علاوه بر معنی در حرکت ( مصوت
کوتاه ) نیز با هم اختلاف دارند .

 

مثال : ایـن چـه ژاژ است چه کفر است و فشار پنبـــه ای در دهـــان خـــود فشــار

 

۳- جناس ناقص افزایشی : آن است که دو کلمه جناس علاوه بر معنی ، در تعداد حروف
نیز متفاوت اند بطوری که یکی از کلمات جناس حرفی در اول ، وسط یا آخر نسبت به کلمه
های دیگر اضافه دارد .

/ 1 نظر / 9 بازدید