چند نمونه سوال از کتاب علوم زیستی اول دبیرستان

1

پژوهش های علمی پایه و کاربردی چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

2

  علل بیماری دیابت و پوکی استخوان رابنویسید؟

3

چهار مورد از عوامل سرطانزا را نام ببرید ؟

4

دو نقش مهم لیپید ها در سلول را بنویسید ؟


5

دی اکسید کربن چه نقش حیاتی در زندگی جانداران دارد ؟


6

آزمایشی پیشنهاد کنید که اثر شدت نور بر  شدت فتو سنتز را نشان دهد ؟


7

نقش کوتیکول و کلروپلاست در ساختار برگ ها چیست ؟


8

بیماری های مقابل با کمبود کدام مواد غذایی ارتباط دارد؟   

گزرو فتالمی   ،  بری بری  ،  اسکوروی ، شب کوری


9

کمبود هر یک از مواد غذایی مقابل چه بیماری ایجاد می کند ؟       

آهن     ،    کلسیم    ،    ید     ،      ویتامین B2


10

چرا لازم است سلولهای جنسی از طریق تقسیم میوز ایجاد شوند ؟


11

مولکول  DNAچگونه فعالیت های سلول را کنترل می کند ؟


12

اگر گروه خونی فردی  Aباشد از چه گروه هایی می تواند خون بگیرد ؟


13

چرا در جرم شناسی از اثر انگشت استفاده می شود؟   ( 2 مورد )


14

به چه روش هایی می توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد ؟ ( 2 مورد )


15

علت افزایش بیش از حد جمعیت در 200 سال اخیر چیست ؟


16

اصطلاحات مقابل  را تعریف کنید ؟                

 نقطه اوج،   زیستگاه   ،    منبع طبیعی      ،    شبکه غذایی


17

به چه روش هایی می توان از گرم شدن هوای کره زمین جلوگیری کرد ؟ ( 2 مورد )


18

شخم زدن زمین و کاشتن گیاهان خانواده نخود چگونه به حاصلخیزی خاک کمک  می کند ؟


19

دو روش بیماری زایی باکتری ها رابنویسید ؟


20

چهار مورد از فواید باکتری ها را بنویسید ؟


21

بدن به چه روش هایی از خود در برابر عوامل بیماری زا حفاظت می کند ؟ ( 2 مورد )


22

اینترفرون چگونه سطح مقاومت بدن را دربرابر ویروس ها افزایش می دهد ؟


23

دو مورد از تفاوت های ویروس ها و باکتری ها را بنویسید؟


24

مراحل اعتیاد رابنویسید وهر یک را بطور خلاصه توضیح دهید؟


25

مهمترین اثرات مواد مخدر بر سلامت جسمی وروانی رابنویسید؟


26

منظور از وابستگی روانی و زیستی به مواد مخدر چیست؟

27

مهمترین رفتار های موثر در حفظ سلامت فرد  واجتماع چیست؟

28

اعتیادچیست؟ تاثیر مواد مخدر بر مغز چگونه است؟

 

 

 

/ 0 نظر / 91 بازدید