پاسخ همه خودآزمایی های زبان فارسی 2

خود آزمایی درس دوم  ( جمله ) صفحه 11 و 12

1-                                                                                                                                                                              انس بن مالک می گوید .

                                                         نهاد                                گزاره

                                                                             مفعول               فعل

                                          انس بن مالک        جمله ی بعد         می گویــَد

                                                نهاد جدا                                          نهاد پیوسته

نهاد جدا (انس بن مالک ) ونهاد پیوسته(ـَـ د)مطابقت دارند .

تذکر : فعل« می گفت »،4 جزئی است ولی اگر به معنی « روایت کردن » باشد مثل جمله بالا 3« جزئی مفعولی» است چون مخاطب اصلی ندارد که نیاز به متمم داشته باشد .« مفعول» می گوید جمله ی «بعد از آن »است.

                                    روزی رسول اکرم (ص) به خانه ی مادرم آمدند

                           رسول اکرم (ص )                                  آمدند

                             نهاد جدا                                            نهاد پیوسته

  در این جمله ،‌ نهاد پیوسته و جدا مطابقت ندارند وعلت آن احترام به پیامبر(ص) است .( 2 جزئی )

                  برادر کوچکم ، ابو عمیر          سخت دل تنگ و اندوهگین             بود  ф

                     نهاد جدا       بــدل                                    مسند                           نهاد پیوسته

 نهاد جدا(برادر کوچکم ) ونهادپیوسته(ф) مطابقت دارند . (سه جزئی مسندی )

           حضرت رسول (ص)                       علت دل تنگی برادرم را               از ما           پرسیدند .

                      نهاد جدا                                   مفعول                                 متمم                 نهاد پیوسته

نهاد جدا و پیوسته مطابقت ندارند ، علت آن احترام به پیامبر(ص) است.( چهار جزئی مفعولی متممی )

مادر        جمله بعد         ــــ             گفت    ф                           ابو عمیر          پرنده ی زیبایی     داشت ф

 نهاد جدا       مفعول       متمم            فعل   نهاد پیوسته                نهاد جدا             مفعول              فعل      نهاد پیوسته

نهاد جدا وپیوسته مطابقت دارند . (چهار جزئی مفعولی متممی )               نهاد جدا وپیوسته مطابقت دارند .( سه جزئی مفعولی )

غالبا با آن سرگرم می شد .                                                          اینک آن پرنده  مرده است .

ــ           سرگرم               می شد ф                                                  نهاد جدا              ф نهاد پیوسته

نهاد جدا        مسند               فعل نهادپیوسته                      نهاد جدا وپیوسته مطابقت دارند .(دوجزئی )

نهاد جدا(ابو عمیر محذوف)  ونهاد پیوسته مطابقت دارند . (سه جزئی مسندی )                                                      

      رسول اکرم (ص)      اندوهگین      گردیدند .  نهاد جدا و نهاد پیوسته مطابقت ندارند . علت آن احترام به پیامبر(ص) است

     نهاد جدا                  مسند              فعل نهاد پیوسته           (سه جزئی مسندی )

 

 علی ومسعود با هم به دبیرستان رفتند . (نهاد :جمع  شناسه: جمع ) ←نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      بسیاری از انسان ها از نظر رنگ ونژاد و زبان با هم اختلاف دارند اما از نظر اصل انسان بودن با هم مشترک هستند . ( نهاد: جمع  شناسه : جمع )  ←نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      در قرن چهارم هجری ، ملت ایران با تکیه بر زبان وفرهنگ خود درخت تازه اما اصیلی را پروردند . ( نهاد، ملت: اسم جمع است شناسه می تواند مفرد یا جمع بیاید .) که در آب وهوای اسلام پرورش یافته بود . (نهاد: درخت  ،مفرداست ،شناسه هم مفرداست . ) نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      ملتی که طالب استقلال سیاسی باشد/ باشند  به زبان مادری خود سخن می گوید/می گویند  . ( نهاد: ملت، اسم جمع است  در این حالت شناسه می تواند مفرد یا جمع باشد )

-                      ما وفرد وسی با وجود هزار سال فاصله ی زمانی با زبان پیوندهای مشترک داریم . (نهاد :جمع  ←شناسه :جمع  )  شناسه: با نهاد مطابقت دارد .

-                      با دیگران چنان رفتار کن(فعل امر،دوم شخص مفرد شناسه фاست  (که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند . ( نهاد :جمع شناسه: جمع) نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      کتاب ها از دستم رها شد و بر زمین افتاد . ‌( مطابقت ندارد زیرا نهاد غیر جاندار است وشناسه می تواندهم مفرد وهم جمع باشد )

-                      امیر با دوستش جمعه ها به کوه نوردی می رود . ( نهاد : مفرد  شناسه : مفرد  )  شناسه با نهاد مطابقت دارد .

   3-  زبان یک توانایی ذهنی است در حالی که گفتار نمود آوایی این توانایی ذهنی می باشد .  هر گونه خطا واشتباه در گفتار رخ می دهد وبه وسیله ی زبان اصلاح ورفع می گردد.همه ی انسان ها حتی افراد کر ولال دارای این توانایی ذهنی (زبان ) هستند اما درگفتار با هم فرق دارند،زیرا افراد لال به جای استفاده از نمود آوایی،از نمود حرکتی کمک می گیرند.قواعد زبان ثابت است وتغییر نمی کند ولی گفتارمتغیر است.

خود آزمایی درس سوم  (ویرایش ) صفحه 17 و 18

 تیم ملی ایران به رهبری مربی خوب خود با اجرای شش بازی پی در پی ،‌ آن را به سود خود به پایان برد .تیم مقابل که روحیه ی خوبی نداشت ، بر خلاف تصور تماشاگران شکست خورد ، مربیان این تیم قبلاً نشست هایی برای ارزیابی تیم های مقابل داشتند .

- غلام محمدخان طرزی افغانی ، دو قطعه شعر گفته بود : یکی در مدح امیر عبدالرحمان خان ،دیکتاتور خشن وتندخوی افغان و دیگری در مدح رقیب او . او هر دو قطعه را درجیب خود گذاشته بود . روزی که قرار بود شعر را درحضور او بخواند ، دست در جیب کرد وقصیده را بیرون آورد اما از بخت بدش قصیده ی مربوط به رقیب او را بیرون آورد . خواست بخواند که به تته پته افتاد . امیر متوجه این نکته شد . او را به پیش خود خواند وکاغذ را از او گرفت . چون از ماجرا مطلع شد فرمان های  لازم را صادر کرد . طبق دستور او دو دیوار کوتاه به موازات هم ساختند وشاعر بینوا را میان دو دیوار گذاشتند و گروهی مأمور شدند ، تا او را بیازارند .

-               چگونه می توان علیه گذشته ی افرادی که نمی شناسیم ، عملیات قانونی انجام دهیم  و موضوع را به طور دقیق ارزیابی کنیم ؟ این کارهم  مستلزم شناخت و هم مستلزم صرف وقت فراوان است . در غیر این صورت تجسس در کاردیگران جایز نیست .

-               رفتن به نمایشگاه و برگشت از آن ، مدت زیادی طول نکشید ولی در همان زمان کم، از غرفه های زیادی دیدار کردم که بسیار جالب توجه بود . یک دوره  شاهنامه خریدم زیرا این اثر، شناسنامه ی ملت ایران و سند ملیت ماست که باید آن را حفظ کرد وخواند واز پندهای آن عبرت گرفت . هم چنین دیوان پروین اعتصامی شاعر معاصر ایران را نیز خریدم . سپس در غرفه های دیگر گشت و گذاری انجام دادم و در پایان از نمایشگاه خط وخوشنویسی که در کنار نمایشگاه بر پا شده بود باز دید کردم و آثار نفیس و هنرمندانه را که چشم نواز بودند ، ملاحظه کردم وازدیدن آن ها  لذت بردم . . . .    

 رستم در شاهنامه ، پهلوانی قوی توصیف شده است / رستم در شاهنامه ،پهلوان قوی و قدرتمندی توصیف شده است .

-                      او دلایلی کافی برای سخن خود ارائه داد . / او دلایل کافی و کاملی برای سخن خود ارائه داد .

-                      در کنار آن خط ، خطی موازی بکشید. / درکنار آن خط ، خط موازی و بلندی بکشید .

 

 

خود آزمایی درس چهارم   ( جمله و اجزای آن ) صفحه 22

 الف )  زندگی هدف دار   آرزوی آزاد مردان    است  (سه جزئی مسندی گزاره

              گروه اسمـی             مسند                      فعل

ب  )          رستم چهره ای محبوب و ملّی دارد . ( سه جزئی با مفعول )

پ )           سهراب خود را به او می شناساند . ( چهار جزئی با مفعول ومتمم )

ت )           مطالب اضافی در این درس نمی گنجد .   ( سه جزئی با متمم )

ث )           زبان شناسان زبان را یک نظام می دانند . ( چهار جزئی با مفعول ومسند )

 

                    نهاد                                                                گزاره

                                                           مفعول                    مسند                    فعل

                    گروه اسمی                گروه اسمی               گروه اسمی             گروه فعلی

                 زبان شناسان                        زبان را                   یک نظام                می دانند

 2 - الف ) زندگی هدف دار در سایه ی آزادی و عدالت ، آرزوی آزاد مردان است .

       ب ) رستم در میان ایرانیان ، چهره ای محبوب و ملّی دارد .

      پ ) سهراب از روی صداقت و سادگی ، خود را به  او می شناساند .

      ت ) مطالب اضافی برای آموزش بیش تر ، در این درس نمی گنجد .

      ث ) زبان شناسان ، از ابتدای تاریخ زبان شناسی علمی ، زبان را یک نظام می دانند .

خود آزمایی درس پنجم  ( انواع نوشته ) صفحه 28 و 29

1-

 

زبان

قالب

موضوع

بیان

مخاطب

نوشته اول

ادبی

زندگی نامه

اجتماعی

جدی

عام

نوشته دوم

مطبوعاتی /علمی

گزارش / مقاله

علمی فرهنگی

جدی

عام

نوشته سوم

اداری

نامه

فرهنگی

جدی

خاص

 هر دانش آموز به تناسب ذوق و استعداد و توانایی خود از زبان کودکانه استفاده کند .

یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری دو نفر با هم مسافرت می کردند . یکی از آن ها به نام خیر آدم خوب و مهربانی بود . او دو تکه جواهر گران قیمت همراه خود داشت اما نفر دوم آدم دزد وبدجنسی بود . نام او شر بود . او می دانست خیر دوتکه جواهر گران قیمت همراه خود دارد، به خاطر همین دنبال فرصتی می گشت تا این گوهرهای ارزشمند را از چنگ او خارج کند . خیر و شـر دربیـابان گرم وسـوزانی به سفر خود  ادامه می دادند . خیر که خیلی تشنه می شد ، در طول سفرمرتب آبی که همراه خود داشت می خورد تا این که تمام شد . بعداز مسافتی که درصحرا به جلو رفتند ، خیر تشنه شد . هرچه تحمل کرد فایده نبخشید . به ناچـار از شر خواسـت به او آب بـدهد . شر که دنـبال فرصت می گشت ابتدا  از دادن آب خود داری کرد . خیر به او گفت : دو گوهر گران قیمت خود رابه تو می دهم اما او قبول نکرد  ( دنباله ی داستان به عهده دانش آموزان است .)

 می گذرد/ می گذرند ، دارد / دارند ، برمی خیزیم ، می دهیم ، برمی گردد / برمی گردند . (فعل می تواند هم مفرد و هم جمع باشد؛ زیرا نهاد غیر جاندار است ) بازمی ایستد ، شود / ش

/ 2 نظر / 36 بازدید
مهدیه

پس بقیش کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

tara

سلام وبلاگ خیلی خوب واموزنده ای دارید ولی چرا فقط تادرس 16 خودازمایی زبان فارسی دوم دبیرستان را نوشتید؟ من تو سوال 2 زبان فارسی درس 17 مشکل دارم ونمیدونم باید چیکارکنم؟؟؟