درس نیوز
جواب فعالیت ها،جواب تمرین ها،نمونه سوال،شرح آزمایش ،بازی و نرم افزار و امکانات دیگر ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین رستمانی - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

 نمونه سوالات تعلیمات دینی سوم راهنمایی

خداشناسی به بیان برهان می پردازیم زیرا...........                 

1)هرپدیده ای به علّت خودوابسته ونیازمنداست.        2)هیچ فرمانی راغیرفرمان
خدانپذیریم.  3)زندگی دنیارابه سعادت
جاودان آخرت برسانیم.      4)ایمان خودرابه
خداوندمتعال تقویت کنیم.

2- روزقیامت راازاین جهت که «نیکوکاران ازبدکاران جدامی شوند»چه نامیده می
شود؟

1)حساب               2) فصل                     3) قصاص             4) میزان

3- کدام گزینه ی زیردرباره ی «بهشت»درست است؟

1)بهترین نعمت بهشتی هم نشینی باپیامبران است 2)همه بهشتیان دریک مرتبه ویک
درجه هستند 3)رحمت خدابه همه انسان ها نزدیک است       4) پوشیده باکوشش ها ورنج ها ومشکلات است

4- «پیامبران»راه وروشی راکه خدای متعال برای انسان ها برگزیده است چه
نامیده اند؟

1)هدایت           2) سعادت                     3) اعتقاد               4) دین

5- مسلمانان صدراسلام چگونه برمشکلات هجرت فائق آمدند؟

1)توکّل برخدا    2)فریب
دشمنان               3)مشورت بایک دیگر
4)اندشه وتفکر

6- باچه وسیله ای می توانیم صفت خوب پیروزی برخشم رادرخود پرورش
دهیم؟

1)صبروتحمّل   2)توکّل برخدا            3) تشبّه به خوبان      4)ایثاروگذشت

7- اصلی ترین موضوع برنامه ی حکومت حضرت علی « ع » چه بود؟

1)تقسیم بیت المال2)یاری به مظلومان 
3)رفع تبعیض          4)لغو
امتیازات

8- کدام یک ازعلوم زیر،پایه ی اجتهاد است؟

1)استنباط          2) درایه                    3)رجال                 4) اصول

9- کدام مفهوم زیر باتوجّه به تعریف آن درست است؟

1)«روزفصل»روزی که به حساب انسان دقیقاً رسیدگی می شود.                     2)«نماز»زیباترین چیزی که
انسان باخود به جهان برزخ می برد.                                 3)«اخلاق
نیکو»اوّلین چیزی که درقیامت مورد محاسبه قرار می گیرد.                                 4)
«تقوا»بهترین توشه ی هنگام قیامت وروزحساب برای انسان است.

10- کدام عبارت زیر درباره ی باور انسان نسبت به «برهان علّیّت»درست
است؟

1)هرپدیده به علّت خود نیازمنداست. 
2)آفرینش علّتی دارد، خدایی دارد.

3) جهان،مخلوق خداوند داناوتواناست.4) هرنظمی ساخته و پرداخته ی
خداست.                                                                                                                                                                                                                                                            
 

بقیه سوالات در ادامه مطلب...نظر یادت نره


-آیه شریفه«وَالکاظمینَ الغیظَ وَالعافینَ عَن النّاسِ وَاللهُ یُحِبُّ
المُحسنینَ»بیانگرچه مفهومی است

1)توحید       2)جهاد ودفاع               3) معاد                 4)فروخوردن خشم

12- ازمیان ائمه کدام امامان توانستند به حکومت جامعه ی اسلامی
برسند؟

1) امام باقر( ع ) وامام صادق ( ع ) 2)
امام علی ( ع ) وامام حسن ( ع )

  3)امام علی ( ع  ) وامام رضا ( ع )4)امام حسن ( ع )وامام
سجاد  ( ع )

13- کدام یک ازمنابع زیرسرچشمه معارف وفقه متین شیعه نیست؟

1)علم رجال 2)سنت پیامبر (ص)3)قرآن
کریم4)گنجینه ی سخنان اهل بیت

14- جنگ علی ( ع ) باخوارج نهروان چه نوع جهادی است؟

1)جهاد دفاعی   2) جهاد
ابتدایی            3) جهاد داخلی       4) قتال

15- برترین نعمت بهشتی کدام است؟

1)همنشینی بانیکان   2)خشنودی
ورضایت خداوند

3)قصرهای بزرگ 4 )رضایت پیامبران

16- کدام عمل حضرت علی ( ع ) نشانه ی گذشت وایثاراودرواقعه ی هجرت
بود؟

1)خوابیدن دربسترپیامبر(ص)2)مطلع ساختن پیامبرازاوضاع مکه                      3)بازگرداندن امانت هابه
صاحبانشان4)انتقال خانواده ی پیامبربه دهکده ی قبا

17- ایمان به پیامبران ویگانگی راه وهدف آنان راچه می نامند؟

1)توحید            2)معاد               3) عدل              4)نبوت

18- برهان علیت به کدام وﻳﮋگی اشاره دارد؟

1)نظم وهماهنگی                    
2)حساب وتقدیردراجزای جهان

3)به ذات وهستی پدیده هانظردارد4)استواری جهان برپایه ارتباط کامل

19- درحدیث ثقلین چه چیزهایی به عنوان مرجع ومایه ی سعادت مردم معرفی شده
اند؟

1)کتاب خدا2)کتاب خداواهل بیت وعترت3)تقوا
4)اهل بیت وعترت

20- کدام یک ازمواردزیرازوﻳﮋگی  های پیامبران نیست؟

1)ارتباط باخداازطریق وحی  2)عصمت
ازگناه واشتباه

3)ازجنبه روح ونفس ماننددیگرمردم بودند4)ایمان به هدف وپایداری درراه
خدا

21- غارثوردرکجا واقع شده است؟                             

1)شمال مدینه 2) حبشه        3) دهکده قبا           4) جنوب مکه

22- نعمتهای ممتازبهشتی،نمود چیست؟

1)کوشش ورنج ها 2)اخلاق واعمال
خوب3)یادخدا  4)درک وفهم

23- این حدیث ازکیست؟«شدیدتر ین عذاب روزقیامت خشم خدااست »:

1)امام صادق (ع)2)پیامبر(ص)3)علی(ع)             4) عیسی(ع)

24- پیامبر(ص)باچندنفرازقبیله خزرج گفتگوکردودین اسلام رابه آنان معرفی
نمود؟

1)عده ای 2)70 نفر                     3)6نفر                4)2نفر

25- بهترین عامل برای دوری ازگناه وحفظ وگسترش ارزشهای الهی واخلاقی انسان
چیست؟

1)ایمان      2)نماز                3)تشکیل خانواده     4)اخلاق نیکو

26- کدامیک ازمواردزیربابرطرف شدن عین نجاست پاک می شود؟

1)بدن حیوان 2)درخت وگیاه     3)کف پا               
4)لباس

 

نمونه سوال دینی سوم راهنمایی فروردین ماه
   

1-آیه « یاایُّهاالَّذینَ امَنُواکُونُواقَوّامینَ بِالْقِسْطِ
شُهَداءَلِلهِ وَلَوْعَلی اَنْفُسِکُمْ اَوِالْوالِدَیْنِ وَ الْاَ قْرَبینَ.» را
ترجمه کنید.(1/5)

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

2- به چیزی که وجودش وابسته به علّتی باشد................. می
گوییم.(5/)

3- بین پدیده های جهان ارتباط مخصوصی بنام ............... بر قرار
است.(5/)

گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

4-دفاع از حقوق انسانهای محروم ودفاع ازشرافت وغزت انسانها ازاهداف کدام
جهاداست؟(5/)

الف: دفاعی(  )       ب: داخلی    ( 
)                             ج:
ابتدایی (  )

5- کدام یک ازمواردزیر رامیتوان باآفتاب تطهیرکرد؟(5/)

الف: فرش  ( 
)  ب: بدن حیوان (  )                      ج: درخت وگیاه (  )

6- سرانجام تصمیم مشرکین در جلسه سری دارالندوه درموردپیامبراسلام(ص) چه
بود؟(5/)

الف: تبعیدکردن(  ) ب: کشتن پیامبر(ص)(  )            
‍ج:زندانی کردن(  )

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.

7- پیامبر درباره فقیهان چه فرموده اند؟(5/)

11-حکم هریک ازمسائل زیررابا استفاده ازکلمات داده شده
بنویسید.(1)

صحیح – باطل – حرام – پاک – جایزنیست

الف: اگر لباسهای کوچک مثل جوراب کمربند نجس باشد نماز خواندن با آنها چه
حکمی دارد؟(.......)

ب:اگرلباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت باشد نماز خواندن با آن چه حکمی
دارد؟(................)

ج: اگر باران برعین نجس مثلاً خون ببارد واز آنجا به جای دیگر ترشح کند
چنانچه عین نجاست همراه ترشّح نباشد یابو،یارنگ یا مزه آن چیز نجس را نگرفته باشد
چه حکمی دارد؟(.................)

د:خورانیدن عین نجس به اطفال چه حکمی دارد؟(................. )

به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

9- هدایت عمومی یعنی چه؟(1)

10- منظور از دین خدا چیست؟(1)

11- آگاه شدن کفّاراز هجرت وپایداری واستقامت وایثارمسلمانان چه تأثیری
برآنان گذاشت؟(1)

12- قانون علیّت یک قانون کلّی وجهانشمول است یعنی چه؟( 1)

13- نتیجه دومین پیمان عقبه را بنویسید.(2مورد)(1)

14- برهان نظم درباره خداشناسی چگونه بیان می شود؟(توضیح
دهید)(1/5)

15- سخن پیامبر(ص) رادر مورد چهار چیز مهمی که در قیامت مورد سؤال وحساب
قرار می گیرد بنویسید.(2)

16- عوامل مؤثردر اسلام آوردن خزرجیانی که با پیامبر اسلام ملاقات کردند چه
بود؟(دومورد)(2)

17- جهاد ابتدایی یعنی چه؟(توضیح دهید)(2)

18- در تیمّم چند چیز واجب است؟(مراحل آن را به ترتیب
بنویسید)(2)

 

نمونه سوال دینی سوم راهنمایی 4درس
اول

 

صحیح یاغلط بودن عبارتهای زیر رامشخص کنید.

1-  
ارتباط بین علت ومعلول ،ارتباطی محدودمی باشد.  صحیح □ 
غلط □ (5/.)

2-  
رضایت وخشنودی خدا بالاترین نعمت بهشتی است. صحیح □ غلط □ (5/.)

گزینه مناسب راعلامت بزنید.

3-  
اولین چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرارمی گیرد چیست؟(5/.)

نماز□          عمل صالح □         تقوا □           اخلاق نیکو □

4-  
ارتباط مخصوص میان پدیده ها چه نامیده می شود؟(5/.)

معلول□          علیت□            برهان □               علت □

عبارتهای زیر را کامل کنید.

5-  
رحمت خدا به افراد .............. بسیار نزدیک است. (5/.)

6-  
نعمت های بهشتی از............. دنیایی ما ساخته می شود. (5/.)

7-  
روز........... روز جدایی نیکوکاران ازبدکاران نام دارد.(5/.)

به سوالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

8-  
به فرموده پیامبر(ص) چه چیزهایی در قیامت مورد سوال قرار می
گیرد؟(دومورد)(1)


9-  
حضرت محمد(ص) درباره حسابرسی ازاعمال خویش چه فرموده اند؟(1)

10-                     
قصاص را تعریف کنید؟(5/.)

به سوالهای زیر پاسخ کامل دهید.

11-                     
برهان علیت رادردوسطر توضیح دهید.(1/5)

12-                     
برهان نظم راتوضیح دهید.(1/5)

13-                     
به چه دلیل درمورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم؟(1)

 

نمونه
سوال بخش احکام دینی سوم راهنمایی    

                            صحیح
ویا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.

1- درتیمم بایدپیشانی وکف دست ها پاک باشد.                  صحیح ( 
) غلط (  )( 5/)

2- نماز خواندن مردباانگشتریاساعت طلا اشکالی ندارد           صحیح (  ) غلط ( 
)(5/)

3- نماز خواندن با جوراب نجس باطل است.                        صحیح(  ) غلط( 
)(5/)

4-استفاده از طلا درهمه حالت ها بر مرد حرام است.           صحیح (  )غلط

)(5/)

5- کسی که شک دارد وضو بگیردیاغسل کندوقت نماز برایش می ماند یانه باید
تیمم کند.

صحیح( ) غلط(
) (5/)

6-درخت وگیاه به واسطه تابش آفتاب پاک می شوند.               صحیح(  ) غلط( 
)(5/)

7-چیزهایی که غسل را باطل می کنند تیمم بدل از غسل را هم باطل می
کنند.

صحیح (  ) غلط( 
)(5/)

8-اگر خاک تیمم با چیزدیگری مخلوط باشد تیمم بر ان جایز است.صحیح (  )
غلط (  ) (5/)

                           به
سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید

9-آب چاهی که اززمین می جوشد حکم چه آبی را دارد؟(5/)

10- دومورد ازمطهرات را نام ببرید.(5/)

                           گزینه
صحیح را انتخاب کنید

11- حکم نجس کردن ورق وخط قرآن چیست؟(5/)

الف) مکروه است ب) حرام است            ج) جایز است        د) اشکال دارد

12-اگر موی حیوان حرام گوشت همراه نمازگزار باشد نمازش چه حکمی
دارد؟(5/)

الف) صحیح                ب)
باطل                  ج) مکروه            د) مباح

13-آب باران هنگام نزول باران چه حکمی دارد؟(5/)

الف)کر            ب) قلیل                        ج) جاری            د) مضاف

14- کدام یک ازموارد زیر با برطرف شدن عین نجاست پاک می
شود؟(5/)

الف) زمین          ب) بدن
حیوان                ج) درخت وگیاه    د) ته کفش

                                
به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

15-غسل ارتماسی را توضیح دهید.(1)

16- تیمم بر چه چیز هایی صحیح است ؟ (1)

17- شرایط تطهیر با زمین را بیان کنید.(1/5)

18- در غسل ترتیبی چهار عمل واجب است آنها را بنویسید.(2)

19-آفتاب با چه شرایطی می تواند پاک کننده باشد؟(4مورد)(2)

20- در جه مواردی لازم نیست بدن ولباس نماز گزار پاک باشد؟(3مورد)
(1/5)

21- در چه مواردی باید به جای وضو یاغسل تیمم کرد؟(4مورد) (2)

22- چهار شرط از شرایط لباس نماز گزار را بنویسید.(2)

 

نمونه سوالهای اسفندماه دینی سوم راهنمایی
   

1-آیه « إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَااللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا
خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون» را ترجمه کنید.(1/5)

گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

2-بنا بر سخن پیامبر(ص) اولین چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد
چیست؟(5/)

الف: اخلاق نیکو   (  )  ب:
نماز    (  )                          ج: تقوا (  )

3- در کدام یک از موارد زیر بین پیامبر وانسان معمولی شباهت
است؟(5/)

الف: روح ونفس  ( 
)  ب: جسم وتن (  )          
ج: درک حقایق دین (  )

4- مهمترین نقش را در هجرت پیامبر کدام شخصیت بر عهده داشت؟(5/)

الف: اسعدبن زراره(  ) ب:
مصعب   ( 
)        ‍ج:حضرت علی (ع)(  )

5- جنگ حضرت علی (ع) با خوارج نهروان از کدام نوع جهاد بود؟(5/)

الف: داخلی         (  )   
ب: ابتدایی   (  )       
‍ج:دفاعی             (  )

حکم هریک از مسائل زیر را با استفاده از کلمات داخل پرانتز
بنویسید.

( صحیح – باطل – حرام – پاک – جایز نیست )

6- اگر موی حیوان حرام گوشت همراه نماز گزار باشد نمازش چه حکمی
دارد؟(.............)(5/)

7- اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شده
باشد نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟(............)(5/)

8-خوردن وآشامیدن چیز نجس چه حکمی دارد؟(..............)(5/)

9- اگر نمازگزار نداند که بدن ولباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد که نجس
بوده نمازش چه حکمی دارد؟ ( ...............)(5/)

به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

10-پیامبر (ص) در باره فقیهان چه فرموده اند؟(5/)

11-دو برهان درباره خداشناسی نام ببرید.(5/)

به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

12-ازمشکلات هجرت مسلمانان صدر اسلام چهار مورد بنویسید.(1)

13-یکی از مهمترین واصلی ترین برنامه حکومت حضرت علی (ع) چه
بود؟(1)

14-هدایت عمومی یعنی چه؟(1)

15-شرایط تطهیر با آفتاب را
بنویسید.(4مورد)(1)

16- مرتبه ودرجه بهشتیان به چه عواملی بستگی دارد؟(1/5)

17- اصول مشترک تمام ادیان آسمانی چیست؟( توضیح دهید)(1/5)

18-جهاد دفاعی یعنی چه؟( توضیح دهید)(1/5)

19-پیامبر در مورد حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده اند؟(1/5)

20- دلایل پذیرش حکومت از سوی حضرت علی (ع) را
بنویسید.(3مورد)(1/5)

21- دو دلیل در مورد جهان شمولی قانون علیت بنویسید.(2)

نمونه سوالهای
آذر ماه دینی سوم راهنمایی

 

 

1-   
عظیم ترین حوادث در صدر اسلام که مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفت چه
بود؟(5/)
2-بالاترین جهادها کدام است؟ (5/)              

                                                                  
                                            
3-برترین وبالا ترین نعمت بهشتی همنشینی با ابرار است.ص (  )غ ( 
) (5/)

4-در بهشت فساد،زشتی وتباهی وجود ندارد.
ص(  )    غ ( 
) (5/)

5-رابطه بین علت ومعلول راعلیّت می نامند.ص (  )   
غ(  )  (5/)

6- زیباترین چیزی که انسان با خود به جهان آخرت می برد اخلاق نیکو
است.

ص(  )     غ( 
)  (5/)

7- همه انسانها برای خداشناسی به اقامه دلیل وبرهان نیازمندند.ص(  ) غ( 
) (5/)

8- معلول در واقع همان .......... است.(5/)

9-چرابهشتیان در یک درجه ومرتبه نیستند؟(1/5)

10- بهترین توشه روز قیامت چیست؟(5/)

11-چرابه قیامت یَومُ اَلْحِساب گفته می شود؟(1)

12- براساس برهان نظم ثابت کنید که جهان آفرینش خالقی
دارد؟(1/5)

13-در قرآن کریم غالباًازبهشت باچه لفظی یاد شده است؟(5/)

14-پیامبر اکرم(ص) درباره حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده
اند؟(1)

15-چرا در مورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم؟(1/5)

16- قانون علیت یک قانون کلی وجهان شمول است یعنی چه؟(1)

17- برهان علیت رابیان کنید.(2)

18-اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود چیست؟

زیباترین چیزی که انسان از این جهان با خود می برد چیست؟(2)

19- با توجه به آیات قرآنی که در درس بهشت وجهنم آمده بهشت را توصیف
کنید.(2)

20-سه اصل اساسی که پیامبران انسان ها را به ایمان آوردن به آنها فرا می
خوانند کدام هستند؟ توضیح دهید.(1/5)


 
نمونه
سوالهای آبان ماه دینی سوم راهنمایی
 

1-  
باتوجه به آیه«إِنَّ ا َلَّذینَ یَضِلّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ
شَدیدٌبِمانَسوایومَ اَلْحِساب»

الف: چه کسانی عذاب سختی خواهنددید؟(5/)

ب: علت عذاب آنهاچیست؟(5/)

«««« گزینه صحیح راباXمشخص کنید»»»»

2- 
ارتباط مخصوصی که میان علت ومعلول برقراراست چه نام دارد؟(5/)

الف:برهان علیت   (  ) ب: معلول  
(  )  ج: علت  
(  )       د: علیت   (  )

3-
روزی که نیکوکاران ازبدکاران جدامیشوندچه نام دارد؟(5/)

الف:قصاص (  ) ب: فصل     ( 
)      ج: میزان (  )         
د: حساب  (  )

4-
نماینده ویژه پیامبر(ص)جهت تبلیغ درمدینه که بود؟(5/)

الف: عبادةبن صامت (  )ب:
عمار    (  ) ج: اسعدبن زراره(  ) د: مصعب ( 
)

5-بهترین توشه روزقیامت چیست؟(5/)

الف: اخلاق نیکو (  ) ب: تقوا
(  )         ‍ج: عمل صالح   (  )
د: نماز     (  )

6-                       
پیامبرازچه جهت هماننددیگرانسانهامی باشد؟(5/)

الف: درک حقایق(  )ب: جسم
وتن(  )ج: روح ونفس  (  )
د: معارف دین(  )

7-دربرهان علیت به کدام ویژگی پدیده هانظرمی کنیم؟(5/)

الف:نظم وهماهنگی( )ب:حساب وتقدیر( )ج:ارتباط کامل( ) د:ذات وهستی(  )

8-
بنابه فرموده پیامبرزیباترین چیزیکه انسان باخودبه آخرت می برد چیست؟
(5/)

الف: روزه (  ) ب: اخلاق نیکو   ( 
)  ج: حج        ( 
) د: عمل صالح   (  )

«««« کدامیک ازعبارتهای زیرصحیح وکدام یک غلط است؟»»»»

9-  
پیامبران اولوالعزم دارای دین وشریعت مستقل بودند؟

(5/)             صحیح  ( 
)          غلط     ( 
)

10-آداب پذیرش دین اسلام این است که به یگانگی خداورسالت حضرت محمد(ص)
گواهی دهیم.   (5/)صحیح    ( 
)غلط    (  )

11- بهشت جایگاه افرادنیکوکارومنزلگه جاودان پیامبران وپیروان آنهاست.

(5/) صحیح(  ) غلط(  )

                       «««« به
سؤالهای زیرپاسخ کوتاه دهید.»»»»

12- دوموردازمشکلات هجرت مسلمانان صدراسلام رابنویسید. (5/)

 

13-پس رحمت خداچه می شود؟ابوذربه این پرسش چه پاسخی داد؟(5/)

14-تفاوت درجه ومرتبه بهشتیان به چه چیزی بستگی دارد؟2مورد(5/)

15- مسلمانان صدراسلام چگونه برمشکلات هجرت فائق آمدند؟(1)

16-تفاوت انسان باسایرموجودات درچیست؟(1)

                    «««« به
سؤالهای زیرپاسخ کامل دهید»»»»

17- دودلیل بیاوریدکه انسانهاباقانون علیت آشناهستندوآن راقبول
دارند؟(1/5)

18- سه اصل اساسی که ادیان آسمانی برآن استوارند رانامبرده وتوضیح دهید.
(1/5)

19- حال ماپیش خداچگونه است؟( پاسخ ابوذر)(1)

20- مفادنخستین پیمان درعقبه چه بود؟(3مورد)(1/5)

21-سخن پیامبردرباره اهمیت قصاص دردنیارابنویسید.(2)

بنابرفرموده پیامبر(ص)چهارچیزدرقیامت موردحساب وسؤال قرارمیگیرد؟کدامند؟
(3مورد)(1/5)

23- پیامبران دردریافت وابلاغوحیمعصومبودندیعنیچه؟(1/5)

 

                                                                                                                  

 

سوالهای
دینی سوم راهنمایی                         4درس اول    
                             

گروه
الف»»»

                           به سؤال زیر پاسخ
کوتاه دهید

ارتباط
مخصوصی که میان پدیده های جهان وجود دارد چه نام دارد؟(25/)

                                 به سؤالهای زیر
پاسخ کامل دهید.

برهان
چیست؟(1)

«حال ما پیش
خدا چگونه است؟» پاسخ ابوذر را بنویسید.(2)

پیامبرما
درباره حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده است؟(75/)

گروه    ب»»»                                                                                                      

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

قصاص، یعنی
تلافی ستم وتعدی گناهکاراست.

                             صحیح(  )   
غلط (  )(25/)

در برهان
نظم به ذات وهستی پدیده ها ونیازش به علت نظر می کنیم.

صحیح (  )   
غلط (  )(25/)

جمله زیر را کامل کنید.

اولین چیزی
که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد... است.(25/)

قانون علیت
یک قانون کلی وجهان شمول است یعنی چه؟(1/25)

بنا به
فرموده پیامبر چهار چیز مهمی که در قیامت مورد سؤال قرار می گیرند
کدامند(2)

 

                                                       
نمونه سوال ترم اول دینی
سوم راهنمایی   
  

صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیررامشخص کنید.

1-   
ارتباط بین علت ومعلول ، ارتباطی محدود می باشد.(5/.)صحیح (  )غلط ( 
)

2-   
پیامبر (ص) مصعب رابرای تبلیغ دین اسلام به یثرب فرستاد.(5/.) صحیح (  )غلط ( 
)

3-   
هرحدیث راباتوجه به آیات قرآن واحادیث دیگر تفسیر می کنند.(5/.)صحیح ( )غلط (
)

4-   
بعضی پیامبران دارای دین وخاصی بودند.(5/.) صحیح ( 
) غلط (  )

5-   
همه بهشتیان درجهان آخرت دریک درجه ومرتبه هستند.(5/.)صحیح (  )غلط ( 
)

گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

6-   
اولین چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد چیست؟ (5/.)

نماز (  ) تقوا (  
)عمل صالح (    )                    اخلاق نیکو (   )

7-   
کدامیک ازعلوم زیر پایه اجتهاد است؟(5/.)

درایه (  ) رجال (  
) اصول (  )                       استنباط (  )

8-   
رابطه مخصوص میان پدیده ها چه نامیده می شود؟(5/.)

معلول (  ) علیَّت ( 
) برهان (  )       
علت (  )

9-   
دربرهان علیت به کدام یک از ویژگیهای پدیده ها نظر می
گردد؟(5/.)

ارتباط (  )  هماهنگی ( 
) ذات (  )         
مفهوم (  )

درجاهای خالی کلمه مناسب قراردهید.

10-          
روز.............. روز جدایی نیکوکاران از بدکاران نام
دارد.(5/.)

11-          
پیامبران روشی راکه خدا برای زندگی انسانها برگزیده است ..... می نامند.
(5/.)

به سؤالهای زیرپاسخ کوتاه دهید.

12-          
مبدأ تاریخ اسلامی چیست ؟(5/.)

13-          
ارتباط پیامبران باخداازچه طریقی بوده است؟(5/.)

14-          
دومورد ازمشکلات هجرت مسلمانان به مدینه رابنویسید.(1)

15-          
حضرت محمد(ص) درباره حسابرسی از اعمال خویش چه فرموده اند؟(1)

16-          
بالاترین جهادها کدام است؟(5/.)

17-          
قصاص راتعریف کنید؟(1)

18-          
دو مورد از ویژگیهی پیامبران رانام ببرید.(1)

به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

19 -مفادنخستین پیمان درعقبه رانام ببرید.(دومورد)(1)

20-برهان نظم رادر دوسطر توضیح دهید.(1/5)

21- سه اصل اساسی که پیامبران انسانها رابه آن دعوت می کنند،
کدامند؟(1/5)

22- به فرموده رسول اکرم (ص)چه چیزهایی درقیامت مورد سؤال قرار می
گیرند؟(سه مورد)(1/5)

23- چرا نمی توان به هر حدیثی اعتمادکرد؟(1)

24- به چه دلیل درمورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم؟(1)

25-درجه ومرتبه بهشتیان درجهان آخرت رادریک سطر توضیح
دهید.(1/5)

 

                   نمونه سوال دینی سوم
راهنمایی ترم اول 
    

1-آیه « وَمَکَروا وَمَکَرَ اللهُ وَاللهُ خیرُ اَلْماکِرینَ» را
ترجمه کنید.(1/5)

2-آیا فطرتهای پاک برای خداشناسی به دلیل وبرهان نیاز دارند؟(5/) بلی ( 
)  خیر (  )

3-جملات صحیح وغلط را مشخص کنید.(1/5)

الف) کارخدا در آفرینش انسان وجهان بی هدف وبی حساب است.صحیح (  )غلط ( 
)

ب) مشرکان از دومین پیمان عقبه مسلمانان با پیامبر با خبر شدند.صحیح (  )غلط ( 
)

ج) در برهان نظم به ذات هستی پدیده ها توجه می کنیم.صحیح (  )          
غلط (  )

4- با استفاده از کلمات داده شده جاهای خالی را پرکنید دو کلمه
اضافی است.(1/5)

                      فصل – حساب
– تقوا – اخلاق نیکو – نماز

الف) اولین چیزی که در قیامت از انسان سؤال می شود............
است.

ب) در روز ............ نیکوکاران از بد کاران جدا می شوند.

ج) بهترین توشه برای سفر آخرت ............ است .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.(1/5)

5- شناخت خدای یگانه وجهان آفرین وایمان به او بیانگر اصل .........
است.

الف) توحید(  )ب) معاد(  )         
ج) نبوت    (   )       
د) امامت   (   )

6- پیامبر از چه جهت همانند دیگر مسلمانان است؟

الف) جسم وروح (  )ب)روح ونفس
(  )ج) روح وتن (  ) د)
جسم وتن (  )

7- بنا به فرموده ابوذردر قیامت رحمت خدا به چه افرادی بسیار نزدیک
است؟

الف) دانشمندان  (  )ب) مسلمانان 
(   )ج) نیکوکاران (  )   د)
شهیدان   (  )

                                     به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

8- چرا به قیامت یَومُ اَلْحِساب می گویند؟(1)

9- قصاص یعنی چه؟ (1)

10- معلول یا پدیده چیست؟(1)

11- مبدأتاریخ اسلامی چیست؟(5/)

                             به
سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

12- هدایت عمومی یعنی چه؟(1)

13- برهان علیت را بیان کنید.(1/5)

14- با توجه به آیات قرآن بهشت را توصیف کنید.(1/5)

15- چهار چیز مهمی که در قیامت مورد سؤال قرار می گیرند کدامند؟ باتوجه به
فرمایش پیامبر پاسخ دهید.(2)

16-   دلیل عصمت وپیراستگی
پیامبران از گناه چیست؟(1/5)

17- سه مورد از مشکلات هجرت مسلمانان به مدینه چه بود؟(1/5)

18- مفادنخستین پیمان درعقبه چه بود 4مورد رابنویسید.(1)     

منبع : ali135106.loxblog.com

 
 
حسین رستمانی
سلام ؛ حسین رستمانی هستم مدیر و نویسنده این وبلاگ . امیدوارم مطالب مورد استفاده تان قرار گرفته باشد و ما را با نظرات خود دلگرم کنید.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
نظرسنجی‌ها و کدهای اضافی :