املای غیر تقریری دوم

ردیف

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

1        

با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف) اسرار : رازها 5       ب) فراغ : آسایش  5               ج)عرسه : 
میدان 5                  د) اغراض: اهداف 5     

5/0

2        

با حروف در هم ریخته واژه‌ای با معنی بسازید . ( ت ، ر ، و ، ط ، ا
)

5/0

3        

کدام کلمات به علامت تشدید نیاز دارد آن را در جای مناسب بنویسید . (
به ازای هر تشدید کم یا اضافی 25/0 کسر می‌شود )

 

مشقت ، تحمیل ،  مؤثر ،  آداب خاص ، سدها ، شعار جمعیت ، عزت
وافتخار

 

1

4        

املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

  1. الف) جنگ وستیز  5     ب) بغض وکینه      5 ج) رایهه‌ی دل انگیز       5   د)
    تشتّت آرا     5
  2. الف) تفکّر و تامّل   5    ب) هوش و ذکاوت5    ج) مظاهر آفرینش      5       د)
    عشق و آطفه 5

 

1

5        

کلمات هم‌آوا را در جای درست به کار ببرید.

ای هدهد ...............    به ............... می فرستمت       بنگر
زکجا به کجا می فرستمت . (سبا - صبا )

درماه .............    با هم کلاسی هایم به ................ رفتیم. (
صفر - سفر)

 

1

6         

در جای خالی کلمه مناسب داخل پراتنز را بنویسید.  

سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد شب‌ها به پشت بام برویم و برای 
............. به آن حکومت ظالم و .............. «الله‌اکبر» بگوییم.

( احتراز- فاسد  -اعتراز- اعتراض - فاصد )

اگر ................ هستید، از برکات آن استفاده کنید و اگر غمگین
هستید، با .............. وتحمّل وتوکّل به خدا به آینده امید داشته باشید .

( مصرور،صبر، مثرور ، سبر ، مسرور)

2

7        

در متن زیر هشت غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را
در جدول زیر بنویسید

گلزارهای ایران مهدود و منحصر به باغ‌هایی است که خیابان‌هایی آن‌ها به
قطعاتی تقسیم کرده است .بر دو سوی آن خیابان‌ها درختان چنار غرث شده‌است . فواصل
میان قطعات باغ مسطور از انواع درختان میوه و اقسام گل‌ است .

کمال میزبان بود و صاحب خانه؛ لذا نمی‌خاست در اتاقش کسی از او رنجیده
شود و هم‌چونان مطالب را در الطهاب، تحمّل می‌کرد.

گویی آسمان بر سر دشت وبام پولک‌های نقره‌ای می‌ریزد و دستی نامرعی با
نخ سفیدآسمان تیره را به زمین می دوزد

 

 

 

4